gemeenteraad

 • Agenda gemeenteraad #Zomergem

  Op maandag 2 juli is er gemeenteraad. Dit is de agenda:

   

  Openbare zitting

  1.    Jaarrekening dienstjaar 2011: vaststelling.

   


  2.    Besluit van het College van burgemeester en schepenen van 4 juni 2012 houdende budget 2012 - interne kredietaanpassing 1 (uitgaven gewone dienst): kennisname.

   

   

  3.    Retributiereglement op het ontlenen van gemeentelijk materiaal via de uitleendienst: goedkeuring wijziging.

   

  4.    Bomenplan: goedkeuring.

   

  5.    Rooilijnplan hoek Zandstraat - ’t Lindeken: definitieve vaststelling.

   

  6.    Intercommunale Maatschappij voor Watervoorziening in Vlaanderen (IMWV): aanduiding vertegenwoordiger in de buitengewone algemene vergadering van 12 september 2012.

   

 • Dagorde gemeenteraad #Zomergem2012 26 april

  Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan "verkaveling Kleitstraat-Rijvers": definitieve vaststelling.

   


  2.    Straatbenaming verkaveling langs de Schauwbroekstraat: definitieve vaststelling Nestevoorde.

   


  3.    Straatbenamingen verkaveling Kleitstraat - Rijvers deel 2: definitieve vaststelling Schuthof, Rijversmeersen en Vosbos.

   


  4.    Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening (TMVW): goedkeuring statutenwijziging.

   


  5.    Wooncentrum Meetjesland: goedkeuring subsidieaanvraagdossier.

   


  6.    Samenwerkingsovereenkomst met statutaire draagkracht betreffende de Interlokale Vereniging Wooncentrum Meetjesland: goedkeuring wijziging.

   


  7.    Intercommunale Vereniging voor Crematoriumbeheer in de provincie Oost-Vlaanderen Westlede - algemene vergadering van 13 juni 2012: standpunt gemeente omtrent agenda inzonderheid werkingsverslag 2011, balans  en resultatenrekening 2011.

   


  8.    Intercommunale Vereniging voor Crematoriumbeheer in de provincie Oost-Vlaanderen Westlede: aanduiding vertegenwoordiger in de algemene vergadering van 13 juni 2012.

   


  9.    Dienstverlenende vereniging voor ruimtelijke ordening en economische ontwikkeling (Veneco²) - algemene vergadering van 14 juni 2012: standpunt gemeente omtrent agenda inzonderheid jaarverslag 2011, balans en resultatenrekening.

   


  10.       Dienstverlenende vereniging voor ruimtelijke ordening en economische ontwikkeling (Veneco²): aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergadering van 14 juni 2012.

 • CD&V #Zomergem: efficiënt besparen in ruil voor gerealiseerde belastingverlaging

  Op deredactie.be maakt men een analyse van Zomergem:

  De ontwikkeling van het open gebied achter Dreef 10 in Zomergem wordt een hoofdthema bij de verkiezingen. De oppositie slaagde er vorig jaar in de aankoop van de zogenoemde Groene Long tegen te houden. Volgens CD&V te duur en onnodig. De meerderheidspartijen gaan die bal tijdens de komende campagne ongetwijfeld terugkaatsen.

   

  Dertien hectare open ruimte in het hartje van het dorp zouden wel eens de inzet kunnen worden van de verkiezingen in Zomergem. Het schepencollege wou de grond vorig jaar kopen en zou daarvoor 800.000 euro op tafel leggen. Oppositiepartij CD&V heeft met de hulp van onafhankelijk schepen Dirk Batsleer in heel wat dossiers de meerderheid en kon daardoor ook de aankoop van de Groene Long tegenhouden.

  Toch ziet het ernaar uit dat Open VLD en Groen/SP.A niet bij de pakken gaan blijven zitten en het behoud van de open ruimte opnieuw op de politieke agenda zullen zetten. “800.000 euro is een onverantwoord hoog bedrag voor een ruimte die door de wettelijke bepalingen sowieso een open ruimte zal blijven”, klinkt het bij CD&V, dat trots is dat ze het dossier tegengehouden heeft en de gemeente zo geholpen heeft om 800.000 euro te besparen.

  Waarop moet Zomergem besparen?

  Ook de financiën worden een belangrijk thema. Zoals het een oppositiepartij betaamt, vraagt CD&V bij elke begroting om de belastingen te verlagen. Schepen van Financiën Mark De Jaeger (Open VLD) wil wel luisteren, maar vraagt de oppositie om dan met besparingsmaatregelen voor de dag te komen die een belastingsverlaging draagbaar maken.

  Tijdens de laatste begrotingsbespreking werden door de oppositie al enkele zaken uit de begroting geschrapt. Geheel symbolisch werd toen ook beslist om op recepties voortaan pils in plaats van Leffe te schenken. Een besparing van honderden euro’s per jaar.

  Bouwgrond en verzakkingen

  De laatste jaren is de verkaveling Kleitstraat-Rijvers in het centrum van Zomergem zo goed als vol gebouwd. De gemeente heeft de gronden in de handen van een verkavelaar gegeven. Volgens CD&V is bouwgrond of een nieuw huis daardoor voor veel jonge Zomergemnaren onbetaalbaar geworden.

  “Heel wat jongeren trekken noodgedwongen weg uit hun geboortedorp Zomergem. Er moeten maatregelen komen om wonen voor jongeren in hun eigen dorp weer mogelijk te maken”, vindt CD&V.

  En dan is er nog het dossier van de aanhoudende verzakkingen rond de kerk. De kasseien verzakken daar winter na winter, wanneer de dooi zich na een lange vriesperiode inzet. Dit jaar zou een rechtbank na jaren procederen uitsluitsel moeten geven over wie aansprakelijk is: de gemeente, de ontwerper of de aannemer.

  Joeri Seymortier

 • Bijkomende punten gemeenteraad #Zomergem

  De laatste twee gemeenteraden plaatst het schepencollege weinig punten op de gemeenteraad. CD&V Zomergem kaart volgende zaken donderdag aan:

   

  Volgende punten worden aan de dagorde van de gemeenteraad van 29 maart 2012 toegevoegd:

  Op verzoek van raadslid Hilde De Graeve:

  1.     Geen speelpleinwerking, noch kinderopvang in Beke tijdens de zomermaanden: standpunt college

  2.     Communicatie wegenwerken: toelichting college

  Op verzoek van raadslid Martine Gyssels:

  1.     Fietsdiefstallen

  2.     Zwerfvuil

  Op verzoek van raadslid Luc Lampaert:

              1. Motie gemeenteraad Zomergem inzake verbreding Schipdonkkanaal

   

 • Agenda gemeenteraad #Zomergem 27 februari om 20 uur

  1.    Projectvereniging "Regionale Jeugddienst Meetjesland": goedkeuring verlenging termijn voor 3 jaar.

  2.    Gemeentelijke jeugdraad: goedkeuring wijziging statuten.

  3.    Oprichten nieuw jeugdlokaal en jeugdverblijfcentrum Oepites gelegen Hofbouwstraat - perceel leveren materiaal afwerking: goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

  4.    Oprichten nieuw jeugdlokaal en jeugdverblijfcentrum Oepites gelegen Hofbouwstraat - perceel leveren en plaatsen binnenschrijnwerk: goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

  5.    Oprichten nieuw jeugdlokaal en jeugdverblijfcentrum Oepites gelegen Hofbouwstraat - perceel leveren en plaatsen betegeling: goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

  6.    Oprichten nieuw jeugdlokaal en jeugdverblijfcentrum Oepites gelegen Hofbouwstraat - perceel leveren en plaatsen leuningen en borstweringen: goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

  7.    Resolutie fairtrade gemeente: goedkeuring;

   

  8.    Verkiezingen: beslissen tot en goedkeuren van de voorwaarden tot het gebruik van het digitale stemsysteem dat door de Vlaamse overheid in bruikleen wordt aangeboden.

   


   

   

 • Agenda gemeenteraad #zomergem op 14 december 2011

  1.    Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn - budget dienstjaar 2012: kennisname.

   


  2.    vzw Gemeentelijke Sportcentra Zomergem - begroting dienstjaar 2012: goedkeuring.

   


  3.    Politiezone Lowazone - gemeentelijke dotatie begroting 2012: goedkeuring;

   


  4.    Gemeentefinanciën - budget 2012.

   


  5.    Gemeentefinanciën - budget 2012 - tabel van de niet-verplichte uitgaven: goedkeuring.

   


  6.    Gemeentefinanciën - budget 2012 - werken- en investeringsprogramma: goedkeuring.

   


  7.    Reglement voor de subsidiëring van socio-culturele verenigingen van Zomergem: goedkeuring wijziging.

   


  8.    Belasting op dragende verticale constructies en zendmasten: goedkeuring.

   


  9.    Retributiereglement op het ontlenen van gemeentelijk materiaal via de uitleendienst: goedkeuring.

   


  10.  Gebruiksreglement op het ontlenen van gemeentelijk materiaal via de uitleendienst: goedkeuring.

   


  11.  Kerkfabriek Sint Jans Onthoofding Oostwinkel - meerjarenplan 2008-2013: goedkeuring wijziging 1.

   


  12.  Kerkfabriek Sint-Jan Onthoofding Oostwinkel - budget 2011 - wijziging nr. 1: aktename.

   


  13.  Kerkfabriek Sint-Jan Onthoofding Oostwinkel - budget 2012: aktename.

   


  14.  Beke Kerkplein en omgeving - ondergronds brengen van de laagspannings- en openbare verlichtingsnetten en vernieuwen openbare verlichting naar aanleiding van de heraanleg in het kader van het project Dorp in Zicht : goedkeuring ontwerp en raming - gemeentelijk aandeel.

   


  15.  Huur loods gelegen Grote Steenweg 13 voor stalling voertuigen technische dienst: goedkeuring voorwaarden.

   


  16.  Toetreding van de gemeente tot de TMVW als V-vennoot servicelijn interVia wegenisbeheer: goedkeuring.

   


  17.  Gebruiksovereenkomst bureelruimte Projectvereniging Noord-Zuidwerking Lowazone in Kleitstraat 1: goedkeuring.

   


  18.  Ontwerp partiële herziening Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan: advies.

   


  19.  Rooilijnplan Blauwersstraat (buurtweg nr. 35): definitieve vaststelling.

   


  20.  Straatbenaming verkaveling langs de Schauwbroekstraat: voorlopige vaststelling.

   


  21.  Straatbenamingen verkaveling Kleitstraat-Rijvers deel 2 : voorlopige vaststelling.

   


  22.  Personeel: vastlegging vervangingsdagen voor feestdagen die in 2012 op een zaterdag of een zondag vallen