belastingen

 • CD&V #Zomergem: efficiënt besparen in ruil voor gerealiseerde belastingverlaging

  Op deredactie.be maakt men een analyse van Zomergem:

  De ontwikkeling van het open gebied achter Dreef 10 in Zomergem wordt een hoofdthema bij de verkiezingen. De oppositie slaagde er vorig jaar in de aankoop van de zogenoemde Groene Long tegen te houden. Volgens CD&V te duur en onnodig. De meerderheidspartijen gaan die bal tijdens de komende campagne ongetwijfeld terugkaatsen.

   

  Dertien hectare open ruimte in het hartje van het dorp zouden wel eens de inzet kunnen worden van de verkiezingen in Zomergem. Het schepencollege wou de grond vorig jaar kopen en zou daarvoor 800.000 euro op tafel leggen. Oppositiepartij CD&V heeft met de hulp van onafhankelijk schepen Dirk Batsleer in heel wat dossiers de meerderheid en kon daardoor ook de aankoop van de Groene Long tegenhouden.

  Toch ziet het ernaar uit dat Open VLD en Groen/SP.A niet bij de pakken gaan blijven zitten en het behoud van de open ruimte opnieuw op de politieke agenda zullen zetten. “800.000 euro is een onverantwoord hoog bedrag voor een ruimte die door de wettelijke bepalingen sowieso een open ruimte zal blijven”, klinkt het bij CD&V, dat trots is dat ze het dossier tegengehouden heeft en de gemeente zo geholpen heeft om 800.000 euro te besparen.

  Waarop moet Zomergem besparen?

  Ook de financiën worden een belangrijk thema. Zoals het een oppositiepartij betaamt, vraagt CD&V bij elke begroting om de belastingen te verlagen. Schepen van Financiën Mark De Jaeger (Open VLD) wil wel luisteren, maar vraagt de oppositie om dan met besparingsmaatregelen voor de dag te komen die een belastingsverlaging draagbaar maken.

  Tijdens de laatste begrotingsbespreking werden door de oppositie al enkele zaken uit de begroting geschrapt. Geheel symbolisch werd toen ook beslist om op recepties voortaan pils in plaats van Leffe te schenken. Een besparing van honderden euro’s per jaar.

  Bouwgrond en verzakkingen

  De laatste jaren is de verkaveling Kleitstraat-Rijvers in het centrum van Zomergem zo goed als vol gebouwd. De gemeente heeft de gronden in de handen van een verkavelaar gegeven. Volgens CD&V is bouwgrond of een nieuw huis daardoor voor veel jonge Zomergemnaren onbetaalbaar geworden.

  “Heel wat jongeren trekken noodgedwongen weg uit hun geboortedorp Zomergem. Er moeten maatregelen komen om wonen voor jongeren in hun eigen dorp weer mogelijk te maken”, vindt CD&V.

  En dan is er nog het dossier van de aanhoudende verzakkingen rond de kerk. De kasseien verzakken daar winter na winter, wanneer de dooi zich na een lange vriesperiode inzet. Dit jaar zou een rechtbank na jaren procederen uitsluitsel moeten geven over wie aansprakelijk is: de gemeente, de ontwerper of de aannemer.

  Joeri Seymortier

 • 300 euro per gezin jaarlijks tekort in #Zomergem

  De gemeente Zomergem heeft een structureel tekort van 1 miljoen euro per jaar. Als men niet ingreep, betekende dit, dat er jaarlijks een belastingverhoging dreigde van gemiddeld zo'n 300 euro per gezin. CD&V wilde het zover niet laten komen. We deden enkele besparingsvoorstellen die de mensen niet echt zullen voelen. Partijen die deze besparingen overal in het openbaar afkeuren, moeten eerlijk zijn en durven zeggen dat zij wel de Zomergemnaren meer belastingen willen laten betalen. Het schepencollege schrapte bv. in het onderhoud van de wegen, wegmarkeringen en het onderhoud van de waterwegen (aanpak tegen wateroverlast). Voor CD&V zijn dit echter kerntaken van de gemeente. Dit kan je niet alle jaren schrappen. Daarom deden we andere voorstellen. Bovenop de reeds bestaande initiatieven wilde het schepencollege nog nieuwe initiatieven voor milieu, ondanks dat ze zelf zeggen dat er geen geld is voor wegmarkeringen in 2012, dat er bespaard moet worden voor het ruimen van waterlopen en het onderhoud van wegen. In enkele milieuprojecten hebben we een stukje gesneden of zelfs een goedkoper en milieubewuster alternatief voorgesteld (bv. natuurpad). Zo blijft er ook voor milieu nog heel wat ruimte om zaken te realiseren. Als je 1 miljoen tekort hebt, was dit de enige logische beslissing.

  CD&V had verwacht dat we eens positieve kritiek kregen op onze houding vanuit de meerderheid. Soms hebben wij het gevoel dat het schepencollege in plaats van te besturen, oppositie voert tegenover ons. In plaats van te profiteren van hun probleem (de onsamenhang van het schepencollege), hebben we ons constructief opgesteld. Zomergem lag de afgelopen twee jaren niet lam door CD&V. Er is sindsdien wel meer op het geld van de belastingbetaler gelet. Ons pleidooi om werk te maken van schuldafbouw werd enkele jaren terug nog weggelachen. In 2012 zal men voor het eerst minder leningen aangaan, dan dat er oude leningen aflopen.   

  Ik vraag me af hoe het schepencollege de aankoop en het onderhoud van de groene long ooit zou betaald hebben.   

  Ondertussen zien we nog bedreigingen voor de financiën van de gemeenten. Dit stond in de krant:

  Vlaams Parlementsvoorzitter Jan Peumans (N-VA) acht het onvermijdelijk dat de Vlaamse steden en gemeenten mee opdraaien voor de extra besparingen op Vlaams niveau.

  De Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG) reageert:  ‘Alsmaar meer lokale besturen in Vlaanderen kunnen nog amper de eindjes aan elkaar knopen, onder andere door de stijgende pensioenkosten voor hun personeel', zegt directeur Mark Suykens. ‘Als zij nu ook nog het geld uit het Gemeentefonds mislopen – overigens geen 1,8 maar 2,1 miljard euro – voorspel ik een bloedbad dat alleen maar kan eindigen in een forse verhoging van de gemeentebelastingen.' (bron: het nieuwsblad)

  P.S.: Zomergem heeft nog geen reserves aangelegd voor de stijgende pensioenkosten van hun personeel!

 • Belasting #zomergem op water

  Afbeelding Beke 007.jpgHet schepencollege van Zomergem opteert er voor om ook volgend jaar (zoals de meest andere gemeenten) de maximale belasting te vragen voor uw waterfactuur: dit zowel voor de gemeentelijke saneringsbijdrage (voor drinkwaterklanten), als voor de gemeentelijke saneringsvergoeding (eigen watergewinningen). Vorig jaar vroeg Zomergem 1,2555 euro per m³.

 • Nieuwe belasting op verticale constructies in #Zomergem

  windmolen.jpg

  Door het college wordt voorgesteld om een belasting op dragende verticale constructies en zendmasten goed te keuren. Deze constructies worden als landschapverstorend ervaren. Deze belasting kan een stimulans zijn tot het beperken van het plaatsen van dergelijke constructies zodat dit bijdraagt tot de goede ruimtelijke ordening van de gemeente.

  Constructies die tot doel hebben groene stroom te produceren zijn conform de richtlijnen van het Agentschap Binnenlands Bestuur vrijgesteld van deze belasting. Er wordt voorgesteld de belasting vast te leggen op 1.500 euro per jaar voor constructies van eigenaars met commerciële doeleinden en 500 euro per jaar voor constructies van eigenaars zonder commerciële doeleinden.

  Rekening houdend met de voorwaarden van het Lokaal Pact moet men beslissen over nieuwe belastingen ten laste van bedrijven ten minste twaalf maanden voor de datum waar zij van kracht worden.  Dus dit voorstel kan slechts van kracht worden op 1 januari 2013.

   

 • Een lawine van belastingverhogingen...

  bord belastingen 010.jpgOpen VLD publiceerde vorige week een artikel met als kopje: "Open VLD voert uit wat ze belooft, binnen de mogelijkheden en zonder belastingverhoging!" Hoe durft men 'zonder belastingverhoging' te schrijven!

  Zomergem kreeg sinds 2000 een lawine van belastingverhogingen die VLD doorvoerde:

  - eerst verhoogde men de vroegere 'vuilnisbelasting' naar een 'gezinsbelasting'

  - daarna verhoogde men de personenbelasting van 7,5% tot 8,5%. Gelukkig is die sinds twee jaar terug gedaald (hiervoor voerde CD&V veel actie en dit werd in de gemeenteraad door elke partij goedgekeurd). Dit kon o.a. gerealiseerd worden door het Vlaams pact van de Vlaamse regering Peeters I in 2007.

  - de opcentiemen op de onroerende voorheffing stegen van 1100 tot 1375.

  Daarnaast was er de invoering van de belasting op de waterfactuur.

  Er zijn dan nog de verhoogde retributies (die geen belastingen zijn). Zo moet een Zomergemnaar meer betalen voor het afhalen van administratieve stukken, de boetes in de bibliotheek stegen, de prijs voor de kinderopvang, men moest betalen voor de vuilniszakken (die vroeger gratis waren) en in sommige gevallen ook voor het containerpark...

  Ten slotte schorste de gouverneur nog de invoering van een belasting op de huis-aan-huisbladen die men in 2007 wilde invoeren.

 • Zomergemse rekening in 2010 in het rood...

  cartoon Jo DC.jpgHet jaar 2010 sluit af met een tekort van 256 692 euro (budgetresultaat van het eigen dienstjaar). Het is van 2004 geleden dat we op het eigen dienstjaar te kort komen! Voor 2011 werd zelfs een tekort begroot van 1 284 000 euro!

  De kritiek van CD&V bij de bespreking van de begroting van 2010 werd weggelachen: maar vandaag staat het zwart op wit op papier: de droom van de schepen van financiën om rond te komen in het eigen dienstjaar spat vandaag uit elkaar: Zomergem gaat in het rood.

  2010 was het eerste jaar dat er geen meerderheid meer was in Zomergem. CD&V wilde Zomergem niet lam leggen. We namen onze verantwoordelijkheid op en vroegen om niet alles uit te geven. Probeer het gat in de begroting structureel aan te pakken en niet met overschotten van vorige dienstjaren.

  De burgemeester zei toen en ik citeer “dat de CD&V-fractie blijk geeft van veel burgerzin en met gezond verstand een beleid voert”.

  Vanaf 2011 komen er nog kosten bij:  elk jaar zullen we zo’n 100 000 euro betalen voor de werken in Ronsele en 330 000 euro voor de werken in Den Boer (zwembad…). Daarnaast komt er nog een verhoging van de bijdrage aan de politiezone. Dit betekent dat we vanaf nu 700 000 euro tekort zullen hebben per jaar als we niks doen. Hoe gaan jullie dit tekort wegwerken? In die 700 000 euro is er nog geen rekening gehouden met nieuwe investeringen (rioleringswerken in Beke, Oostwinkel, omgeving Nekke…) of nog onbekende factoren (impact brandweerhervorming, minder opbrengsten uit aandelen Dexia)…

  We moeten voorzichtig zijn met de Zomergemse middelen! Er is geen plaats voor luxeprojecten. CD&V kant zich tegen een belastingverhoging! De Zomergemnaren betalen al genoeg belastingen!

  CD&V had dan ook maar één vraag aan het schepencollege: welke ingrepen gaat men doen om het resultaat op het eigen dienstjaar positief te krijgen (één van de verkiezingsbeloftes van Open VLD) zodat de financiën terug gezond worden?  Of anders gezegd: een goede huisvader zorgt er voor dat hij niet meer uitgeeft dan zijn inkomsten. Hoe gaat het schepencollege dit doen? Niemand van het schepencollege kon hier op antwoorden.

 • Blunderboek juni: hoogste belastingen

  In ons blunderboek schrijven we voor juni de verdere (eenzame) actie van CD&V Zomergem om de belastingen te doen dalen. Zomergem heft de hoogste belastingen in Oost-Vlaanderen. Onbetaalbaar! Onaanvaardbaar!

  Het Laatste nieuws van 2/6/2008:

  Tony Vermeire (CD&V) doet een oproep om de belastingen in Zomergem te doen dalen. De gemeente sluit 2007 af met een positief saldo en dat is voor de oppositie reden genoeg om een belastingsverlaging te vragen.

   

  «De belastingen zijn van 2000 tot nu heel wat gestegen», zegt Tony Vermeire. «Ik maakte eens de rekening voor mijn gezin: wij betalen per jaar meer dan 573 euro meer belastingen voor de gemeente Zomergem. Ik spreek dan nog niet van de andere pestbelastingen, de zogenaamde verdoken belastingverhogingen. De identiteitskaarten werden duurder. Als je een bouwvergunning wil, moet je veel meer betalen, je moet aanschuiven aan het containerpark en vuilniszakken zijn niet meer gratis. Er moet een belastingsverlaging komen!» Het schepencollege gaat niet in op het voorstel. (JSA)

  bord belastingen 010