Politiek

 • Markt vroeger open

  Zomergem heeft een mooie dorpskern. Er waren in het verleden problemen met de kasseien.  

  We pakten de omgeving rond de kerk nu aan. Alles is aan het uitdrogen. 

  Als alles zo verder loopt, kunnen we alles een week vroeger openen.

  Zo zou op 1 september heel de kern open zijn.

   

  Hopelijk zijn de problemen met de kasseien nu voor goed voorbij.

   

 • Eerste keer vuilnisophaling in #Zomergem in week van 15 augustus

  Dit jaar wordt er voor het eerst ook vuilnis opgehaald in de week van 21 juli en van 15 augustus.

  Je kan dus de gewone restafvalzak deze week buiten plaatsen op de gewone dagen: woensdag of voor het andere deel van Zomergem op donderdag.

 • Nog een alternatief voor Schipdonkkanaal

  Van de vijf alternatieven voor het sluizencomplex aan de Dampoort krijgt nu één ervan een duidelijke voorkeur: een nieuwe sluis iets meer naar het noorden. Dat zegt Vlaams minister van mobiliteit Ben Weyts aan Vlaams volksvertegenwoordiger Bert Maertens uit Izegem. Maar over eventuele onteigeningen is nog niets duidelijk.

  Ook voor de ophaalbrug in Steenbrugge ligt nu een alternatief op tafel: een vaste hoge brug iets verderop al dan niet met een aparte fietsinfrastructuur. Het zal allemaal veel geld en moeite kosten, maar het wegwerken van de knelpunten zal een grote impact hebben op de binnenscheepvaart.

  Schipdonkkanaal

  Uit een studie blijkt dat er tegen 2035 drie keer zoveel schepen zullen varen op de vaarweg en dat er vijf keer meer volume zal kunnen vervoerd worden. Wanneer de beslissing valt, blijft er ook van het scenario van het Schipdonkkanaal weinig over. Dan wordt resoluut voor de Stadsvaart gekozen.

  Kruispoort

  Maar terwijl er eindelijk schot in de zaak komt, is het wel weer wachten op een noodbrug aan de Kruispoort. Die was voor september gepland, maar de werken zijn uitgesteld. De ontwerpen laten op zich wachten. Waterwegen en Zeekanaal mikt nu op de plaatsing tegen het einde van het jaar.

   

  Bron: focus tv 

 • Binnenkort alleen maar betalen met een bankkaart op het recyclagepark

  De software die men jaren terug aankocht voor het recyclagepark valt regelmatig uit. Men koos in 2007 voor een computerprogramma dat alleen in Zomergem en Brugge draait. De kostprijs was in 2007 zo'n 100 000 euro (voor het gehele DIFTAR-systeem). Er waren al problemen van bij het begin: zo moest men al in 2011 nieuwe handcomputers kopen voor zo'n 4 500 euro. 

  Het huidige systeem kan niet meer hersteld worden. 

  Daarom kiezen we binnenkort voor een nieuw computersysteem.

  Bij het buiten rijden zult u onmiddellijk betalen met een bankkaart. Dit zorgt er voor dat er veel minder administratieve last is, dat we geen facturen (van bv. twee euro) meer opsturen en dat je onmiddellijk weet hoeveel je moet betalen. Vergeet dus uw bankkaart niet als u naar het recyclagepark komt. 

  Dit systeem gebruikt men ook Lovendegem. De twee Lievegemeenten kunnen elkaar helpen bij problemen: werkt het systeem in Lovendegem niet, dan zou je naar Zomergem kunnen komen met je afval (en omgekeerd). 

  Richtdatum: 25 september/ De precieze datum geven we u binnenkort mee. We hopen dat er de eerste dagen niet te veel kinderziektes in het programma zitten en dat we een vlugge doorstart kunnen maken. 

  Het nieuwe systeem zal zo'n 37 000 euro kosten. Deze kosten worden opvangen doordat we geen factuurkosten meer hebben.  

 • College van #Zomergem gaat in beroep tegen milieuvergunning kippenbedrijf

  Het College van burgemeester en schepenen gaat in beroep tegen de beslissing van de Deputatie van 27 juli 2017. De provincie verleende een milieuvergunning voor het exploiteren van een intensieve pluimveehouderij met 80.000 slachtkuikens in de Spinhoutstraat.

  Het College gaat in beroep tegen deze beslissing bij minister Schauvliege.

  Eerder keurde het college de bouwvergunning voor dit bedrijf af. Hier ging de exploitant in beroep bij de deputatie.

  Het college volgt dezelfde weg als in het dossier in Stoktevijver. We vinden dat de gronden in de Spinhoutstraat landbouwgronden zijn die voorbestemd zijn voor akkerbouw of weidegronden. De landbouw heeft grote nood aan akkerbouw of weidegronden. De volledige omgeving van Ro is geen ruilverkaveling, maar een mooi kwalitatief akkerbouw- en weidegebied. Er zijn nog mooie knotwilgen aanwezig. Dit bedrijf snijdt recht in het hart van het historisch landschap van Ro.

  Minister Schauvliege schreef recent een visie over het platteland. In de kern kan er nog gebouwen worden, maar we moeten zoveel mogelijk de open ruimte sparen. Wel, dit is zeer kwalitatieve open ruimte.

  We zien nieuwe landbouwbedrijven liever in leegstaande landbouwbedrijven of rond bestaande bedrijven. Het neerplanten van grote kippenstallen in zo'n mooi gebied is niet wenselijk.

  De landbouwsector heeft ook nood aan voldoende gronden.

  We leggen op dit moment een mooi dubbel fietspad aan in de Spinhoutstraat om de fietser en de toeristen te laten genieten van dit mooi akkerland. Hopelijk kan dit zo behouden blijven.  

 • Afwerken eerste deel werken Beke en opening

  Samen met de school en vrijwilligers tekende Regionaal landschap Meetjesland een ontmoetingsplek achter de kerk.

   

  De bloemenweide die er nu is, wordt in het najaar nog gedeeltelijk vervangen door gras.

   

  Alles moet nog een grondige onderhoudsbeurt krijgen en de banken worden nog geplaatst. 

   

  Zo kunnen we openen begin september. 

   

  Daarna start fase 2 van de werken in Beke: nieuwe energiezuinige verlichting, 1 km nieuw voetpad in de Oude Staatsbaan, een  nieuw kerkplein, doortrekken van de priemwegel...

  FB_IMG_1502050069311.jpg

 • Geef op tijd je landbouwschade aan

  De weersomstandigheden van de voorbije maanden zijn zeer uitzonderlijk. Een periode van extreme droogte en hoge temperaturen had heel wat invloed op de landbouwgewassen. Er wordt geadviseerd dat de landbouwers preventief de opgelopen schade laten vaststellen door de schattingscommissie. Verzamel daarnaast zoveel mogelijk bewijsstukken: facturen van gemaakte kosten, foto’s van de schade, schriftelijke vaststellingen van teeltbegeleiders, enz. Deze procedure biedt geen garanties op een schadevergoeding. Het zorgt er wel voor dat je voorzien bent van goed bewijsmateriaal. Op dit moment is het nog niet duidelijk wat de Vlaamse Regering hierover zal beslissen en of er een schadevergoeding zal uitbetaald worden door het rampenfonds.  
  Hoe maak ik een afspraak met de schattingscommissie?
  • Download het aanvraagformulier onderaan deze pagina of vraag het aanvraagformulier op bij de omgevingsdienst 09 370 75 75 – omgevingsdienst@zomergem.be
  • Dien dit aanvraagformulier in op de omgevingsdienst in het gemeentehuis van Zomergem. Je kan dit formulier ook per mail indienen, enkel na telefonische afspraak met de omgevingsdienst 09 370 75 75.
  De schattingscommissie zal eind augustus 2017 of begin september 2017 vaststellingen doen van de schade.  We brengen de landbouwers die een schadedossier hebben ingediend, vooraf op de hoogte van de datum en uur dat de schattingscommissie langs komt.
  Om die reden moet het schadedossier worden ingediend ten laatste op donderdag 24 augustus
   
  Doe zeker een melding als je nu al vermoedt dat een teelt dreigt te mislukken. Op basis van de binnengekomen meldingen kunnen de gemeentediensten namelijk ook de vragen van overheidswege correct beantwoorden. Onder meer m.b.t. het aantal te verwachten schadedossiers of hoeveel schade welke gewassen hebben opgelopen. Op die manier vergroten we de kans op tussenkomst van het rampenfonds.
   
   
  Meer informatie rond schade aan landbouwgewassen kan je ook terug vinden via deze link: http://lv.vlaanderen.be/nl/bedrijfsvoering/schadevergoeding-bij-een-landbouwramp