Vooruit met TV 1 - Page 5

 • Kerkenbeleidsplan is opgestuurd ter goedkeuring door het bisdom en het Agentschap

  luchtfoto dorp.jpg

  In het uiteindelijke kerkenbeleidsplan zijn er nog wijzigingen gebeurd n.a.v. de inspraakronde met de inwoners. 

  Zomergem is gekend voor zijn creatieve economie: er zijn veel kunstenaars aanwezig. Wij willen hen ook een plaats geven.

   

  Daarom is er het voorstel om van de kerk van Oostwinkel geen colombariumkerk te maken. Na inspraak van de inwoners en de werkgroep opteren we er voor om van deze kerk een herdenkingskerk te maken. We zien Oostwinkel als een plaats voor herdenking, socio-culturele activiteiten met de nadruk op beeldende kunsten (tentoonstellingen, ateliers …) De herdenking van de slag van Oostwinkel en ook Ronsele kan hier een plaats krijgen.

  Permanente tentoonstelling rond WOI en II

   

  Ronsele: naast de liturgie, plaats voor nevenactiviteiten: socio-culturele activiteiten met o.a. focus op muziek en woord door de goede akoestiek.

   

  Beke: Vanaf 2020 wordt aan een herbestemming gedacht. Mogelijkheden hierbij zijn:

               Socio-culturele bestemming (toneel, feestzaal …)

               Sportinfrastructuur

   

  In 2019 komt er een intensief traject, mét inspraak van de bevolking, waarbij de herbestemming concreet wordt uitgewerkt.

   

  Zomergem blijft de hoofdkerk voor de nieuwe parochie Lovendegem-Waarschoot-Zomergem. Er blijft daar plaats voor concerten...

   

 • Kom mee denken over het al dan niet fusioneren van onze gemeente #Zomergem

  De laatste tijd zie je in de pers de discussie over de fusies van gemeenten opduiken.

  Het college van burgemeester en schepenen dacht hier al een tijdje over na: heeft Zomergem de kracht om zelfstandig de taken kwalitatief en aan een betaalbare prijs uit te voeren. Ook het personeel maakte reeds deze oefening. We betrokken ook alle politieke partijen om hier rond tafel  te discussiëren.

   

  Nu willen we in alle openheid de mening van onze inwoners horen. Dit is uniek in Vlaanderen: nog voor de intentieverklaring, toetsen we de verschillende scenario's af bij onze inwoners. 

   

  Elke inwoner van Zomergem is welkom om hier over na te denken. Op dinsdag 6 juni is er een inspraakavond in het gemeenschapscentrum. Om 20 uur start de burgemeester met uitleg over het thema en de stappen die al gezet zijn. Daarna is het aan de inwoners:  zien zij een fusie zitten? Wat zijn voor- en nadelen? Met welke gemeente?

  gemeentehuis Zomergem.jpg

 • Jongeren leren composteren

  In de omgeving van het Kwadrant zijn er vele jeugdverenigingen actief. We willen hen helpen bij het leren composteren. 

  De Oepites wordt regelmatig verhuurd in het weekend, waarbij de groepen ook vaak koken en verse groenten en fruit mee brengen.  In plaats van dit in de vuilzak te steken, zou dit beter gecomposteerd worden.

  Daarnaast kunnen de jeugdbewegingen een belangrijke schakel zijn om jongeren er op te wijzen wat composteerbaar is en dat dit niet in de restafvalzak hoort.

  Ook het speelplein kan hier goed gebruik van maken.  We zouden een compostvat kunnen plaatsen bij de Vlinder, dat ook door het speelplein kan gebruikt worden.

   Indien de jeugdverenigingen het wensen kan een compostmeester eens langs gaan om wat uitleg te geven over het gebruik van het compostvat.

 • Voor het eerst studeren in de bib in #Zomergem

  Uit de bevraging die werd uitgevoerd naar aanleiding van ‘Zomergem FFWD 2.0’ blijkt dat jongeren in Zomergem graag over ruimte zouden beschikken om samen te studeren.

  Om een antwoord op deze vraag te bieden, zouden de bibliotheek, jeugddienst en jeugdraad een samenwerkingsverband aangaan. ‘Studeren in de bib’ zou plaats vinden van 22 mei tot en met 29 juni 2017.

  De studieruimte zou zijn voor studenten uit het hoger onderwijs. Initiatieven in andere gemeenten tonen aan dat het samen studeren rustig en vlot verloopt.

  De bibliotheek zou de zaal, tafels en stoelen ter beschikking stellen. Ook de Wifi van de bibliotheek kan door de studenten gebruikt worden.

  Vanuit de jeugddienst zouden er via de Uitleendienst verlengkabels en dominostekkers voorzien worden. Op die manier kunnen de studenten vlot hun laptop gebruiken.

  Vanuit de jeugdraad zijn er vrijwilligers die het project mee willen ondersteunen.

  Om zo veel mogelijk tegemoet te komen aan de vraag van de jongeren - en dus zo veel mogelijk studiemogelijkheden aan te bieden aan de studenten - zou de studieruimte ook open gesteld worden buiten de openingsuren van de bibliotheek.

  In combinatie met de vrijwilligers van de jeugdraad zou er gekomen worden tot de volgende openingsuren:

  Maandag: 8.30 uur tot 20.00 u.

  Dinsdag: 8.30 u. tot 20.00 u.
  Woensdag: 8.30 u. tot 20.00 u.
  Donderdag: 8.30 u. tot 20.00 u.
  Vrijdag: 8.30 u. tot 20.00 u.
  Zaterdag: 9.15 u. tot 19 u.
  Zondag: 9.15 u. tot 19 u.

  Indien mogelijk zou er gevraagd worden aan de sportdienst om af en toe bewegingstussendoortjes te voorzien om op die manier ook ontspanningsmomenten voor de studenten te creëren.

 • Stickeractie Rode Kruis: steun ze!

  Vanaf 27 april 2017 mag u de Rode Kruis vrijwilligers terug aan uw deur verwachten, voor onze jaarlijkse stickeractie. Vergeet niet op de achterzijde van uw sticker te kijken, want u steunt niet alleen hiermee uw afdeling maar u kun zelf heel mooie prijzen winnen.

  sticker-pb-max-367x0-max-703x0.jpg

 • Burgemeesterconvenant: wat houdt dit in voor het klimaat in onze gemeente?

  De provincie Oost-Vlaanderen wil klimaat neutraal worden tegen 2050.  Hiervoor hebben zij een klimaatplan en –actieplan ‘Klimaatgezond Oost-Vlaanderen’ opgemaakt dat werd goedgekeurd door de Provincieraad op 2 september 2015.

  Om hun doelen te kunnen halen, willen zij graag dat alle Oost-Vlaamse gemeenten en steden het burgemeestersconvenant tekenen en zich engageren om tegen 2030 de uitstoot van CO2 te verminderen met 40%.
  Het burgemeestersconvenant biedt op lokaal niveau kansen om werk te maken van de Europese klimaatdoelstellingen.

  De gemeente die het burgemeestersconvenant ondertekent gaat akkoord om tegen 2030 de CO2- uitstoot met minimaal 40 % terug te dringen en een beleid rond adaptatie te ontwikkelen.  De gemeenten dienen 2 jaar na de ondertekening het volgende op te maken:

  • Een CO2 – nulmeting (t.o.v. 2011)
  • Een risico- en kwetsbaarheidsanalyse voor hun grondgebied n.a.v. klimaatverandering;
  • Een duurzaam energie- en klimaatactieplan of SECAP

  Dit plan geeft een overzicht van de maatregelen die een gemeente zal treffen om de uitstoot van broeikasgassen op haar grondgebied te reduceren en om zich voor te bereiden op de gevolgen van de klimaatverandering.

  Reeds 48 van de 65 Oost-Vlaamse gemeentebesturen hebben het burgemeestersconvenant ondertekend.  Van de 14 Meetjeslandse gemeenten en steden zijn er slechts 3 gemeenten die reeds een actieplan hebben opgemaakt (Nevele, Aalter en Maldegem). 

  Toen ik voorzitter was van het burgemeesteroverleg heb ik sterk aan de kar getrokken om dit door alle gemeenten te laten ondertekenen.

  In Eeklo is de opmaak van het actieplan lopende en Evergem is gestart begin 2017.  Er is interesse om in te tekenen van Waarschoot, Wachtebeke, Assenede, Zomergem, Knesselare, Lovendegem, Sint Laureins en Kaprijke.

  Vanuit het Burgemeestersoverleg Meetjesland, dat door Veneco wordt ondersteund, en ook bij het provinciebestuur, kwam de vraag naar ondersteuning voor het thema energie en klimaat.  De gemeenten worden geconfronteerd met vragen om het burgemeestersconvenant te ondertekenen.  Het is echter voor kleinere gemeenten in het Meetjesland niet haalbaar om hier extra personeel voor in te zetten, die dit kan trekken.  Het project zal aldus, op vraag van de burgemeesters, uitgewerkt worden op 2 sporen:
  - Ondersteuning bij de opmaak van een klimaatplan
  - Ondersteuning bij de uitvoering van de acties in het klimaatplan

  Aan Zomergem wordt nu dus ook de vraag gesteld om het burgemeestersconvenant te ondertekenen en om dit te realiseren deel te nemen aan het samenwerkingsproject met Veneco en de provincie Oost-Vlaanderen. Voor de opmaak van het lokaal klimaat- en energieactieplan wordt gevraagd om een cluster te vormen met Knesselare, Waarschoot en Lovendegem en samen te werken volgens optie 1 zijnde een gezamenlijk planproces en acties, maar individuele lokale plannen en doelstellingen. De gemeente staat zelf in voor 50 % van de financiering voor de opmaak van het plan, 50 % wordt betaald door de provincie.

  We kregen van Knesselare dat ze het convenant gaan ondertekenen, maar door de fusieplannen willen ze niet in onze cluster omdat Aalter hier niet in zit. Dit stelt geen probleem en zal er ook niet voor zorgen dat het ons meer zal kosten.

  De ondertekening van het burgemeestersconvenant is voorzien als actie 469 van het gemeentelijk meerjarenplan 2014-2019.
  Er wordt tevens gevraagd om een bestuurlijke (Dirk DP) en een ambtelijke vertegenwoordiger aan te stellen voor de stuurgroep van dit samenwerkingsproject. Als ambtelijk vertegenwoordiger wordt de milieuambtenaar voorgesteld.

  Het college wil niet alleen een plan opstellen, maar ook de komende jaren echt acties uitvoeren:

  • Zwembad energievriendelijker uitbaten.
  • Sporthallen energievriendelijker verlichten.
  • Gemeentehuis energievriendelijker verlicht
  • 2 straten nu al dimbaar LED, maar ook alle nieuwe straten dimbaar en LED, ook Oude Staatsbaan.
  • Honderden bomen aangeplant deze legislatuur.
  • Eigen infrastructuur afbouwen en via verkoop verbouwingen die zorgen voor een beter EPC.

 • Vragen van oppositie over fusieverhaal: onze visie

  CD&V Zomergem heeft een duidelijke visie: goede dienstverlening aan een betaalbare prijs

  CD&V Zomergem heeft in 2015 verschillende keren gediscussieerd over de bestuurskracht van onze gemeente. Bestuurskracht is een betere discussie dan een discussie over fusies.

  Enerzijds willen we gemeenten die een goede dienstverlening verzorgen aan de inwoners en hun bevoegdheden op een deskundige en efficiënte manier beoefenen. Anderzijds is het ook belangrijk dat er vanuit democratisch oogpunt politici van meerderheid en oppositie zijn die er over waken dat er goed wordt in gespeeld op de wensen van de inwoners en dat de bevoegdheden op een goede manier worden uitgeoefend.

  Om dit te kunnen doen, moet elke gemeente over voldoende bestuurskracht beschikken.

  Fusie is geen doel op zich, maar wel hebben we de kracht om goed te besturen

  Bestuurskracht heeft te maken met de competenties van het politieke en het ambtelijke niveau, met de beschikbare financiële middelen, met het volwaardige pakket aan bevoegdheden en hoe besturen er kunnen en willen mee omgaan, met de ruimte voor maatwerk aangepast aan de lokale situatie, enz. Bestuurskracht versterken doe je door op al die elementen in te zetten, niet door alleen maar te focussen op de schaal.

   

   

   

  Groot, groter, grootst heeft in het verleden al geleid tot ongecontroleerde organen waar we geen vat op hebben

   

  Het zijn vooral de grotere gemeenten en steden die het financieel niet meer aankunnen. En

  tussen de steden zijn er nochtans ook bij die de voorbije jaren langs de kassa van het stedenfonds gepasseerd zijn.

  Wij hebben het al eens meegemaakt in de economie, waar groter, grootst uiteindelijk

  uitmondde in één van de grootste financiële crisissen. Het moest allemaal big, bigger, bigst

  en het zou allemaal efficiënter , kostenbesparender worden. Maar de Regeringen (lees de

  belastingbetaler) hebben de banken overal ter wereld moeten redden en banken zijn nu

  opnieuw verplicht af te slanken.

   

  Grote steden hebben per inwoner maar liefst drie keer zoveel inkomsten en

  uitgaven, als kleine en middelgrote gemeenten.

  Het fusieproces brengt sowieso kosten met zich mee : kosten van bijvoorbeeld de

  reorganisatie van het ambtelijk apparaat, de bouw of uitbreiding van gemeentehuizen…

   

  De schaalvergroting zal opnieuw leiden tot een grotere afstand tussen burger en bestuur.

  Het gaat niet alleen om de fysieke afstand tot de dienstverlening maar ook om de

  verminderde aanspreekbaarheid en het bureaucratischer worden van de ambtelijke

  organisatie. In zijn directe omgeving zal de burger het voorzieningsniveau zien afnemen.

   

  Schaalvergroting leidt niet altijd noodzakelijk tot lagere kosten. Uit onderzoek blijkt dat bij

  grotere gemeenten het aantal ambtenaren per 1.000 inwoners hoger ligt. Een combinatie

  van meer managementlagen en een hogere inschaling leidt tot een hogere personeelskost.

  En het is nu net deze kost dat vele gemeenten vandaag proberen te verminderen.

   

  Zomergem heeft al stappen vooruit gezet

  CD&V Zomergem wil zelf fors investeren in de aanpak op de juiste schaal, die trouwens sterk kan verschillen per beleidsdossier. Daarnaast willen we  intern nog meer werk maken van een efficiënte organisatie. De Vlaamse overheid moet de aanpak van onderuit steunen en niet dwarsbomen.

  Zomergem heeft alleen, los van de fusie, stappen voorwaarts gezet: afbouw schulden, veel investeringen en betere dienstverlening.

  Toch mogen we ook niet alleen achterblijven

  Als er een gedwongen fusie komt, moeten we er voor zorgen dat we goede partners hebben die ook willen schrijven aan een warm verhaal van betrokkenheid van onze inwoners, goede dienstverlening in een bruisend dorp waar je goed kunt wonen en werken.

  CD&V Zomergem maakte een oefening per gemeente. Wij gebruiken volgende indicatoren

  Voor CD&V Zomergem zijn volgende criteria belangrijk om fusies af te wegen:

  • Identiteit bevolking: een gemeente moet nog gemeenschap kunnen vormen en er moet verbondenheid zijn.
  • Socio-economische omgeving: in een gemeente moet er ruimte zijn om te ondernemen en te werken, maar ook ruimte om te sporten, zich te verenigingen en zich te ontspannen.
  • Ruimte: de ruimtelijke indeling moet logisch zijn: niet afgesneden door snelwegen of grote waterwegen.
  • Oppervlakte: het mag niet te verspreid zijn.
  • Dienstverlening: een gemeente moet een kwalitatieve dienstverlening leveren, vertrekkend vanuit haar bevoegdheden, maar ook vanuit de vragen van de inwoners.
  • Inwonersaantal: niet te weinig (zie financiële draagkracht), maar ook niet te veel, zodat er nog een verbondenheid is.
  • Draagkracht inwoners, ook

   

  Welke concrete stappen al gezet?

  Maart 2015: bepalen visie beleidsploeg.

  2016: Eeklo riep Waarschoot, Maldegem, Knesselare, Maldegem, Sint-Laureins en Kaprijke samen om hier over te praten.

  2016: Pieter De Crem vraagt aan Zomergem of er geen interesse is in een fusie. Hij vindt Zomergem een zeer mooi dorp. Hij haalt als argumenten aan: bruisend dorp, aandacht voor deelgemeenten, een jong en dynamisch bestuur dat vooruit wil kijken, Zomergem is terug financieel gezond.

  Door deze twee vrijages beslist CD&V Zomergem om de commissie ABO samen te roepen.

  De commissie beslist op 11 januari 2017 unaniem om nu geen vrijwillige fusie aan te gaan, maar de gesprekken met de andere gemeenten verder warm te houden. Er werd afgesproken om in 2018 hier nog eens rond samen te komen.

  Ook aan de secretaris vragen we om dit op het MAT te agenderen. De secretaris heeft dit op het diensthoofdenoverleg geplaatst nadat we ons rapport interne controle hadden opgesteld. Bij interne controle keken we of Zomergem zijn taken naar behoren uitvoert. De diensthoofden vinden dat Zomergem dit nog altijd heel goed doet en dat we dit nog altijd alleen aan kunnen. 

  Toekomst

  We krijgen een uitnodiging binnenkort van Eeklo om rond de tafel te zitten.

  Ook met de andere gemeenten zal er wel blijvend informeel overleg zijn.

  We zullen dit ook bij onze inwoners bevragen.