• College strijdt verder tegen komst kippenbedrijf

  kippen ro.jpg

  Op 24 april 2017 gaf het college van burgemeester en schepenen van Zomergem een ongunstig advies voor de aanvraag tot oprichting van een nieuw  bedrijf voor 80 000 slachtkippen in de Spinhoutstraat.

  De minister keurde gisteren de milieuvergunning goed. Er is een milieu- en een stedenbouwkundige vergunning nodig.

   

  Het college vindt dat de stedenbouwkundige vergunning niet kan afgeleverd worden. We strijden verder.

   

  Er is wateroverlast in dat gebied.

   

  In dat stuk (tussen de Haagstraat en Ro) zijn er aan de ene kant geen bedrijven. Dit moet zo blijven om het open landschap te vrijwaren.

  Volgens het Zomergems structuurplan bevindt dit gebied zich in het historisch landschap Ro, gekenmerkt door kleine landschapselementen en een open ruimte. In het bindend gedeelte staat er: “De relatief lage bebouwingsgraad mag in de toekomst slechts beperkt toenemen. Bijkomende agrarische bedrijfszetels zijn uitgesloten.’

   

  Wie dit ontkent, kent de streek niet en moet straks dringend eens op het nieuwe fietspad de streek komen verkennen.

  Dat de minister dit zomaar naast haar neerlegt, is onaanvaardbaar. We hebben beroep aangetekend bij de Raad van vergunningsbetwistingen en hopen dat zij dit wel inzien. De minister keurde wel de kippenstal in Stoktevijver af, maar die in Ro keurt ze goed: onbegrijpelijk.  

   

  We vrezen immers dat een dergelijk groot pluimveebedrijf zal zorgen voor geurhinder, geluidhinder, fijn stof, veel bijkomend vrachtvervoer en transport, verkeersonveiligheid voor fietsers en de verstoring van de fauna en flora.

   

  Bovendien gaat het hier over een stiltegebied, dat hebben recente geluidsmetingen aangetoond. Het gebied is eveneens overstromingsgevoelig, dat is ook enkele weken geleden nog duidelijk zichtbaar geweest na de overvloedige regenval. Bijkomende verharding voor de oprichting van een groot bedrijf zal voor nog grotere wateroverlast zorgen.

   

  Kortom, het waardevol open landschap zal op onaanvaardbare wijze aangetast worden indien deze stallen en de bijhorende loods er zouden komen. De ruimtelijke draagkracht van het gebied en haar omgeving zou te zwaar overschreden worden.

   

  Zomergem is een heel landelijke gemeente, met veel open ruimte. Die ruimte, dat akker- en weideland, willen we open houden. Onze landbouwers hebben deze gronden nodig om hun bedrijven te kunnen uitbaten.

   

  Tijdens de gemeenteraad van november hebben we bovendien de opstart van een RUP agrarisch gebied goedgekeurd. In dit RUP zal voor het volledig agrarisch gebied van onze gemeente worden bepaald waar er bouwvrije stukken zullen zijn en waar de gedeeltes zullen zijn waar uitbreiding en nieuwe landbouwzetels wel mogelijk zullen zijn. Dan zal dit in de toekomst duidelijk zijn voor de landbouwers en voor de inwoners.

   

  We zijn ontgoocheld, maar we blijven overtuigd dat dit geen goede beslissing is en strijden verder.

 • Bestek voor nieuwe voetpaden in de Kleitstraat-Tuinwijk goedgekeurd

  CD&V wil het voetpad in de Tuinwijk-Kleitstraat vernieuwen. Eerder keurden we ook vernieuwing van voetpaden goed in Veldhoek, in de Oude Staatsbaan. Er kwam ook een nieuw voetpad in de Begonialaan. 

  Het college keurde het bestek voor het voetpad Tuinwijk-Kleitstraat goed. 

  tuinwijk voetpad.jpg

 • Nieuwjaarsreceptie CD&V Zomergem

  Dank aan de werkgroep voor het mooi verzorgen van de nieuwjaarsreceptie van CD&V Zomergem in Beke. 

  Dank ook aan nationaal voorzitter Wouter Beke en staatssecretaris Pieter De Crem voor hun bezoek. 

  We hadden het over de realisaties tussen 2012 en 2018: "En nu, Zomergem vooruit, deelgemeenten inbegrepen' is geen slogan gebleven, maar is uitgegroeid tot het samen bouwen aan het warmste dorp. 

  We zijn fier op de realisaties, maar blijven niet stil staan. We keken vooruit. Met Lievegem willen we onze dorpen versterken. Daarvoor zullen vele mensen met ervaring in dit fusietraject nodig zijn als bestuurder. Als je een sterke leider wil met ervaring voor je gemeente, zal iedereen als één man en vrouw achter CD&V best staan. 

  Tony nieuwjaarsreceptie cdenv Zomergem 2018.jpg

  wouter beke in Beke.jpg

 • Dankbaarheid voor wat Inèse De Keyser betekende voor Zomergem

  Ik verneem het overlijden van Inèse De Keyser. 

  Inèse was heel actief op onze gemeente. 

  Zij was twintig jaar lang catechiste in Zomergem.

  Tevens engageerde zij zich in Zomergem
  als lid van Kind en Gezin en van de Gezinsbond,
  lid van Markant en Neos, OCMW-raadslid voor CD&V
  en lid van de bibliotheekcommissie.

  Ik dank haar voor haar inzet om mee te bouwen aan ons warmste dorp. 

  Ze is geboren in 1935. 

  Zaterdag is er om 11 uur haar uitvaart in de Sint-Martinuskerk in Zomergem. 

  Ik wens de familie veel sterkte in deze moeilijke tijd van afscheid nemen!

  Inèse De Keyser.jpg

 • Zomergem terug financieel gezond, met dank aan het personeel ook

  De schulden van Zomergem zijn sterk gedaald. We zetten ook in op een sterkere dienstverlening. Dit is maar mogelijk door het personeel. Mijn waardering voor de mensen van het gemeentebestuur en het OCMW-bestuur. 

  Vandaag publiceert het Laatste Nieuws cijfers per gemeente. 

  In Zomergem daalde volgens hun cijfers het aantal personeelsleden van 120 in 2011 naar 79 in 2017. Een daling van 34%. Dit komt ook doordat de brandweer van Zomergem is overgeheveld naar de brandweerzone Meetjesland in die periode. 

  nieuwjaarsfeest personeel 2018.jpg