• Tussenkomst gemeenteraad over fusie

  Belangrijke beslissing: start onderzoek fusie

  De gemeenteraden van Lovendegem, Waarschoot en Zomergem zijn vandaag samen geroepen voor een belangrijke beslissing. We nemen een principebeslissing om te onderzoeken of een fusie mogelijk is tegen 1 januari 2019.

   Dit is een stap verder dan het gemeenteraadsbesluit van 28 juni 2017. Drie maanden geleden zeiden we dat we sowieso intenser gingen samenwerken met Lovendegem, Waarschoot en Zomergem. De gemeenteraad vroeg ook om de piste met Nevele te onderzoeken.

  Op die laatste vraag kwam al snel duidelijkheid. Wat ik al lang vermoedde, werd bekend: Nevele wil met Deinze fusioneren.

  Tijdens de tussenkomsten bleek al snel dat een grote meerderheid voor een fusie was: SP.a en N-Va dienden punten in op de gemeenteraad om onmiddellijk te fusioneren bv. Vandaag kunnen we uren discussiëren over de procedure (hoe is dit tot stand gekomen), maar ik denk dat iedereen akkoord is met de inhoud van wat voorligt.

  CD&V Zomergem dacht altijd vooruit

  Ik wil vandaag mijn ploeg CD&V Zomergem in het bijzonder danken. We zijn er in geslaagd om elke keer zeer constructief mee te denken en onze verantwoordelijkheid op te nemen, ook al hebben wij het meeste postjes te verliezen.

  In 2015 hadden we al een visie: Zomergem is sterk, maar we gaan niet wachten tot Vlaanderen ons een fusie oplegt. We zijn ook genuanceerd over fusies: het is geen wondermiddel en zeker geen doel. Als we fusioneren moet elk dorp zijn eigenheid kunnen bewaren, blijven de drie gemeentehuizen open, willen we in de drie bestaande gemeenten investeringen in sport, fiets- en voetpaden en andere openbare werken, een goede ondersteuning van alle verenigingen… We willen ook de belastingen dan verlagen. Dit is natuurlijk een beslissing voor de volgende ploeg, maar bij de lancering hebben we onze doelen duidelijk gesteld.

  Iedereen mee

  Bij de lancering vier maanden geleden was het duidelijk dat Open Vld Waarschoot en Open Vld Lovendegem meer tijd nodig hadden. Ze vonden dat ze te weinig betrokken waren door CD&V Waarschoot en CD&V Lovendegem. De meerderheidspartijen hebben daarom de afgelopen maanden hard gewerkt om te kijken of een onmiddellijke fusie mogelijk is. We deden dit in alle rust.

  Een fusie heeft voordelen, een samenwerking heeft voordelen, maar beiden hebben ook nadelen.

  Daarom zullen we een bureau aanstellen om een fusie te onderzoeken.

  Zij verfijnen ook het plan van aanpak, bekijken naar welke dienstverlening we willen groeien  en hoe de organisatie van de gemeente er uit moet zien.

  Inspraak voor de inwoners: vandaag, morgen, maar ook de komende jaren

  Daarnaast komt er ook een inspraaktraject.

  Op www.fusiedelieve.be vind je informatie over de fusie, kunnen inwoners vragen stellen, suggesties doen naar de naam van de nieuwe gemeente en komt er een FAQ.

  Er komt een nieuwsbrief voor alle inwoners.

  Er komen drie inspraakvergaderingen (één per gemeente) in oktober om dit project voor te stellen, om de mensen te laten nadenken hoe ze hun nieuwe gemeente zien…

  We doen dit nog eens over in november om hen opnieuw uit te dagen.

  Daarnaast blijven we inzetten op participatie: er komen gesprekstafels rond verschillende onderwerpen: die van toerisme en klimaat zijn al gepland. Maar er zullen van onze kant nog momenten komen om inwoners te betrekken.

  Als het van CD&V afhangt, zullen we net zoals de afgelopen jaren blijvend inzetten op het samen bouwen aan een dorp: mensen betrekken op velerlei manieren.

  We hebben geopteerd om alle gemeenteraadsleden te betrekken: daarom gaan we geen aparte gemeenteraadscommissie oprichten. Dit is een té belangrijk punt. We zullen dit in alle gemeenteraden agenderen als vast punt. Jullie krijgen ook de verslagen van de stuurgroep.

  Concrete aanpak

  1. Centrale stuurgroep

   

  Is een politiek-ambtelijk overleg dat op regelmatige basis vergadert, afhankelijk van de noodzaak:

  Samenstelling: 3 secretarissen, 3 schepenen en 3 burgemeesters. Coördinator: secretaris Zomergem. Met veel dank voor uw engagement nu al.

  De stuurgroep is verantwoordelijk voor de globale aansturing en voortgang van het traject. 

  Rollen van de centrale stuurgroep:

   

  • Wettelijk spoor:
   • Voorbereiden van de bepalingen en stappen in het fusiedecreet

   

  • Integratiespoor:
   • Focus op 8 werven (cf. stappenplan fusie Idea Consult, zie ook verder uitgewerkt):
    • Opmaak van een strategisch kader
    • Opmaak van een nieuw dienstverleningsmodel
    • Opmaak van een nieuw organisatiemodel
    • Personeelsbeleid en rechtspositieregeling
    • Evaluatie samenwerkingsverbanden
    • Harmonisatie per beleidsthema
    • Huisvesting en materiële activa
    • ICT en communicatie
   • Houvast bieden aan de projectgroep, de werkgroepen, de groepen aanmoedigen;
   • De werkgroepen opvolgen, hun tussentijdse resultaten valideren;
   • Tussenkomen bij knelpunten, beslissingen nemen waar nodig, of een advies voorbereiden waarop de colleges kunnen beslissingen nemen rond bepaalde onderwerpen;

   

  • Veranderspoor:
   • De voortgang bewaken en de tussentijdse resultaten opvolgen, bijsturen waar nodig, prioriteiten stellen;
   • De middelen verzekeren zodat de medewerkers op een kwaliteitsvolle manier en binnen de timing de verwachtingen kunnen inlossen (geld, kwaliteit en tijd);
   • Signalen capteren uit de organisatie en er op een gepaste manier mee omgaan;
   • De interne en externe communicatie aansturen;
   • Terugkoppeling naar enerzijds MAT en diensten en anderzijds colleges en gemeenteraden/gemeenteraadscommissies.

   

  1. Projectgroep

   

  Bestaat uit de gemeentesecretarissen, aangevuld naargelang de noodwendigheden.

   

  Staat in voor de ‘dagelijkse’ projectleiding, stelt de werkgroepen samen, coördineert en volgt de werkgroepen op.

  Rapporteert aan de centrale stuurgroep.

   

  1. Werkgroepen en subgroepen

   

  De integratie wordt per beleidsthema in werkgroepen (en subgroepen) voorbereid. Deze inventariseren concreet de opportuniteiten, de problematieken en noden personeel/infrastructuur, wegen de voor- en nadelen af, maken een stappenplan op tot realisatie van de integratie.

   

  Per werkgroep worden afspraken gemaakt over voorzitterschap en verslaggeving.

  Er worden zoveel mogelijk standaardsjablonen gebruikt (voorbeelden zijn op te vragen bij andere fusietrajecten). 
  De plaats van bijeenkomst alterneert per bijeenkomst.

  De resultaten/vooruitgang van de werkgroepen worden na elk overleg teruggekoppeld aan de projectgroep, die op hun beurt de vorderingen van de werkgroepen toelichten aan de stuurgroep.

  De groepen houden permanente ruggenspraak met de bevoegde schepenen.

   

  Werkgroepen:

  • Werkgroep Algemeen Bestuur:

   

  • Werkgroep Financiën:

   

  • Werkgroep Grondgebondenzaken:

   

  • Werkgroep Vrije Tijd:

   

  • Werkgroep Burgerzaken:

   

  • Werkgroep Sociaal Beleid:

   

  Binnen bovengenoemde werkgroepen, zullen ook subgroepen werkzaam zijn. Het heeft immers weinig zin om de afstemming van het jeugdbeleid, het sportbeleid, … telkens in plenaire werkgroep vrije tijd te houden. En er zullen uiteraard ook thema-overschrijdende groepen worden gevormd.

   

  Ook andere (ad hoc) werkgroepen zijn mogelijk, bv:

  • Werkgroep dienstverlenings- en organisatiemodel
  • Werkgroep ACC Lovendegem
  • Werkgroep gemeentelijk onderwijs

   

  1. Wat kan onmiddellijk opgestart worden

   

  • Overleg met een studienota

   

  • Visienota/strategische visie/kompasnota (1)

   

  • Contact gouverneur / ABB

   

  • Gesprek met gemeenten die al een fusie voorbereiden

   

  • Wat kunnen we al starten (niet wachten op plan van aanpak, maar zie voorbeeld andere fusiegemeenten):
   • Personeelsbeleid en rechtspositieregeling (4): inventarisatie verschillen en AS IS
   • Samenwerkingsverbanden (5): inventarisatie en evaluatie
   • Harmonisatie per beleidsthema en samenvoeging diensten (6) : inventarisatie AS IS
   • Huisvesting/facility en materiële activa (7): inventarisatie
   • ICT (8) geïntegreerd netwerk ontwikkelen (afhankelijk van dienstverleningsmodel)

   

  • Communicatie (8):
   • Website
   • Nieuwsbrief
   • Naam
   • Infoavonden
    • Eerste sessie: informeren
     • Datums:
      • 11 oktober om 20u: Zomergem – Gemeenschapscentrum (te reserveren)
      • 12 oktober om 20u: Lovendegem – Raadzaal
      • 16 oktober om 20u: Waarschoot – De Kring (te reserveren)
     • Tweede sessie (half november): participatie
    • Luik voor personeel: invulling?

   

   

  • Datum gemeenteraad definitieve beslissing samenvoeging: donderdag 21 december om 20u

   

   

  Voorzitter, ik rond af.

  Vandaag nemen we een zeer belangrijke beslissing. De gemeenteraden geven de opdracht om een fusie tussen Lovendegem, Waarschoot en Zomergem te onderzoeken.

  Doordat we al bezig waren met de intense samenwerking, hebben de personeelsleden al gedacht aan verschillen en overeenkomsten tussen de drie gemeenten en werkten we de afgelopen maanden een plan van aanpak uit. Dit zal nu goed gebruikt kunnen worden.

  We staan één jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen. Ik reken er op dat jullie het hoofd koel houden. Laat ons nu geen tijd verliezen met politieke spelletjes, maar met de neuzen in dezelfde richting bouwen aan de toekomst van Beke, Oostwinkel, Ronsele en Zomergem in een ruimer Lieveland. Ik hoop op uw positief engagement te mogen rekenen.

 • Proficiat rector Rik Van de Walle

  Na een slopende kiesstrijd heeft Rik Van de Walle het rectorschap van de Universiteit Gent binnengehaald.

  Hij groeide op in Oostwinkel en ging naar school in Twinkel. 

   

  Proficiat aan de nieuwe rector!

 • Riooldeksels Stoktevijver herstellen

  Herstellen riooldeksels van onderzoekschouwen op Stoktevijver tussen Daalmen en net voor Hoekstraat

  De riooldeksels van de onderzoekschouwen op Stoktevijver tussen Daalmen en net voor de Hoekstraat zijn verzakt (18 stuks).

  De werken starten in de novembervakantie zodat een deel al kan gedaan worden voornamelijk aan de school.

  De werken duren ongeveer 2 weken.

  Raming: € 19.265. excl. btw.