• Stand van zaken reservatiestrook Schipdonkkanaal

  1. Ruimte Vlaanderen heeft een kortlopende opdracht uitgeschreven voor het inventariseren van de bebouwing gelegen binnen de reservatiestrook langs het Schipdonkkanaal op het grondgebied van de provincie Oost-Vlaanderen in Eeklo, Maldegem, Nevele, Sint-Laureins en Zomergem. De opdracht is gegund aan het samenwerkingsverband Patrick Maes en BVP. De opdracht heeft een doorlooptijd van vier maanden en is opgestart op 16 december 2016.

  Op 7 maart 2017 heeft een eerste vergadering van de stuurgroep plaats gevonden waarop de eerste resultaten van deze inventarisatie besproken werden. De betrokken gemeentebesturen en Waterwegen en Zeekanaal NV werden op deze stuurgroep uitgenodigd.

  Volgend op de inventarisatiefase zal een ruimtelijk uitvoeringsplan worden opgemaakt met als doelstelling de reservatiestrook te versmallen en de zonevreemdheid van de erin gevatte woon- en bedrijfsgebouwen op te heffen.

  De opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan zal starten in het voorjaar van 2017 en de definitieve vaststelling mag verwacht worden in de tweede helft van 2018.

  Het bestek voor de opmaak van de milieueffectenrapportage is aangekondigd en zal in loop van april gegund worden.

  Antwoord op parlementaire vraag van Valerie Taeldeman

 • Kerkenbeleidsplan is opgestuurd ter goedkeuring door het bisdom en het Agentschap

  luchtfoto dorp.jpg

  In het uiteindelijke kerkenbeleidsplan zijn er nog wijzigingen gebeurd n.a.v. de inspraakronde met de inwoners. 

  Zomergem is gekend voor zijn creatieve economie: er zijn veel kunstenaars aanwezig. Wij willen hen ook een plaats geven.

   

  Daarom is er het voorstel om van de kerk van Oostwinkel geen colombariumkerk te maken. Na inspraak van de inwoners en de werkgroep opteren we er voor om van deze kerk een herdenkingskerk te maken. We zien Oostwinkel als een plaats voor herdenking, socio-culturele activiteiten met de nadruk op beeldende kunsten (tentoonstellingen, ateliers …) De herdenking van de slag van Oostwinkel en ook Ronsele kan hier een plaats krijgen.

  Permanente tentoonstelling rond WOI en II

   

  Ronsele: naast de liturgie, plaats voor nevenactiviteiten: socio-culturele activiteiten met o.a. focus op muziek en woord door de goede akoestiek.

   

  Beke: Vanaf 2020 wordt aan een herbestemming gedacht. Mogelijkheden hierbij zijn:

               Socio-culturele bestemming (toneel, feestzaal …)

               Sportinfrastructuur

   

  In 2019 komt er een intensief traject, mét inspraak van de bevolking, waarbij de herbestemming concreet wordt uitgewerkt.

   

  Zomergem blijft de hoofdkerk voor de nieuwe parochie Lovendegem-Waarschoot-Zomergem. Er blijft daar plaats voor concerten...

   

 • Kom mee denken over het al dan niet fusioneren van onze gemeente #Zomergem

  De laatste tijd zie je in de pers de discussie over de fusies van gemeenten opduiken.

  Het college van burgemeester en schepenen dacht hier al een tijdje over na: heeft Zomergem de kracht om zelfstandig de taken kwalitatief en aan een betaalbare prijs uit te voeren. Ook het personeel maakte reeds deze oefening. We betrokken ook alle politieke partijen om hier rond tafel  te discussiëren.

   

  Nu willen we in alle openheid de mening van onze inwoners horen. Dit is uniek in Vlaanderen: nog voor de intentieverklaring, toetsen we de verschillende scenario's af bij onze inwoners. 

   

  Elke inwoner van Zomergem is welkom om hier over na te denken. Op dinsdag 6 juni is er een inspraakavond in het gemeenschapscentrum. Om 20 uur start de burgemeester met uitleg over het thema en de stappen die al gezet zijn. Daarna is het aan de inwoners:  zien zij een fusie zitten? Wat zijn voor- en nadelen? Met welke gemeente?

  gemeentehuis Zomergem.jpg

 • Jongeren leren composteren

  In de omgeving van het Kwadrant zijn er vele jeugdverenigingen actief. We willen hen helpen bij het leren composteren. 

  De Oepites wordt regelmatig verhuurd in het weekend, waarbij de groepen ook vaak koken en verse groenten en fruit mee brengen.  In plaats van dit in de vuilzak te steken, zou dit beter gecomposteerd worden.

  Daarnaast kunnen de jeugdbewegingen een belangrijke schakel zijn om jongeren er op te wijzen wat composteerbaar is en dat dit niet in de restafvalzak hoort.

  Ook het speelplein kan hier goed gebruik van maken.  We zouden een compostvat kunnen plaatsen bij de Vlinder, dat ook door het speelplein kan gebruikt worden.

   Indien de jeugdverenigingen het wensen kan een compostmeester eens langs gaan om wat uitleg te geven over het gebruik van het compostvat.

 • Voor het eerst studeren in de bib in #Zomergem

  Uit de bevraging die werd uitgevoerd naar aanleiding van ‘Zomergem FFWD 2.0’ blijkt dat jongeren in Zomergem graag over ruimte zouden beschikken om samen te studeren.

  Om een antwoord op deze vraag te bieden, zouden de bibliotheek, jeugddienst en jeugdraad een samenwerkingsverband aangaan. ‘Studeren in de bib’ zou plaats vinden van 22 mei tot en met 29 juni 2017.

  De studieruimte zou zijn voor studenten uit het hoger onderwijs. Initiatieven in andere gemeenten tonen aan dat het samen studeren rustig en vlot verloopt.

  De bibliotheek zou de zaal, tafels en stoelen ter beschikking stellen. Ook de Wifi van de bibliotheek kan door de studenten gebruikt worden.

  Vanuit de jeugddienst zouden er via de Uitleendienst verlengkabels en dominostekkers voorzien worden. Op die manier kunnen de studenten vlot hun laptop gebruiken.

  Vanuit de jeugdraad zijn er vrijwilligers die het project mee willen ondersteunen.

  Om zo veel mogelijk tegemoet te komen aan de vraag van de jongeren - en dus zo veel mogelijk studiemogelijkheden aan te bieden aan de studenten - zou de studieruimte ook open gesteld worden buiten de openingsuren van de bibliotheek.

  In combinatie met de vrijwilligers van de jeugdraad zou er gekomen worden tot de volgende openingsuren:

  Maandag: 8.30 uur tot 20.00 u.

  Dinsdag: 8.30 u. tot 20.00 u.
  Woensdag: 8.30 u. tot 20.00 u.
  Donderdag: 8.30 u. tot 20.00 u.
  Vrijdag: 8.30 u. tot 20.00 u.
  Zaterdag: 9.15 u. tot 19 u.
  Zondag: 9.15 u. tot 19 u.

  Indien mogelijk zou er gevraagd worden aan de sportdienst om af en toe bewegingstussendoortjes te voorzien om op die manier ook ontspanningsmomenten voor de studenten te creëren.