• Stickeractie Rode Kruis: steun ze!

  Vanaf 27 april 2017 mag u de Rode Kruis vrijwilligers terug aan uw deur verwachten, voor onze jaarlijkse stickeractie. Vergeet niet op de achterzijde van uw sticker te kijken, want u steunt niet alleen hiermee uw afdeling maar u kun zelf heel mooie prijzen winnen.

  sticker-pb-max-367x0-max-703x0.jpg

 • Burgemeesterconvenant: wat houdt dit in voor het klimaat in onze gemeente?

  De provincie Oost-Vlaanderen wil klimaat neutraal worden tegen 2050.  Hiervoor hebben zij een klimaatplan en –actieplan ‘Klimaatgezond Oost-Vlaanderen’ opgemaakt dat werd goedgekeurd door de Provincieraad op 2 september 2015.

  Om hun doelen te kunnen halen, willen zij graag dat alle Oost-Vlaamse gemeenten en steden het burgemeestersconvenant tekenen en zich engageren om tegen 2030 de uitstoot van CO2 te verminderen met 40%.
  Het burgemeestersconvenant biedt op lokaal niveau kansen om werk te maken van de Europese klimaatdoelstellingen.

  De gemeente die het burgemeestersconvenant ondertekent gaat akkoord om tegen 2030 de CO2- uitstoot met minimaal 40 % terug te dringen en een beleid rond adaptatie te ontwikkelen.  De gemeenten dienen 2 jaar na de ondertekening het volgende op te maken:

  • Een CO2 – nulmeting (t.o.v. 2011)
  • Een risico- en kwetsbaarheidsanalyse voor hun grondgebied n.a.v. klimaatverandering;
  • Een duurzaam energie- en klimaatactieplan of SECAP

  Dit plan geeft een overzicht van de maatregelen die een gemeente zal treffen om de uitstoot van broeikasgassen op haar grondgebied te reduceren en om zich voor te bereiden op de gevolgen van de klimaatverandering.

  Reeds 48 van de 65 Oost-Vlaamse gemeentebesturen hebben het burgemeestersconvenant ondertekend.  Van de 14 Meetjeslandse gemeenten en steden zijn er slechts 3 gemeenten die reeds een actieplan hebben opgemaakt (Nevele, Aalter en Maldegem). 

  Toen ik voorzitter was van het burgemeesteroverleg heb ik sterk aan de kar getrokken om dit door alle gemeenten te laten ondertekenen.

  In Eeklo is de opmaak van het actieplan lopende en Evergem is gestart begin 2017.  Er is interesse om in te tekenen van Waarschoot, Wachtebeke, Assenede, Zomergem, Knesselare, Lovendegem, Sint Laureins en Kaprijke.

  Vanuit het Burgemeestersoverleg Meetjesland, dat door Veneco wordt ondersteund, en ook bij het provinciebestuur, kwam de vraag naar ondersteuning voor het thema energie en klimaat.  De gemeenten worden geconfronteerd met vragen om het burgemeestersconvenant te ondertekenen.  Het is echter voor kleinere gemeenten in het Meetjesland niet haalbaar om hier extra personeel voor in te zetten, die dit kan trekken.  Het project zal aldus, op vraag van de burgemeesters, uitgewerkt worden op 2 sporen:
  - Ondersteuning bij de opmaak van een klimaatplan
  - Ondersteuning bij de uitvoering van de acties in het klimaatplan

  Aan Zomergem wordt nu dus ook de vraag gesteld om het burgemeestersconvenant te ondertekenen en om dit te realiseren deel te nemen aan het samenwerkingsproject met Veneco en de provincie Oost-Vlaanderen. Voor de opmaak van het lokaal klimaat- en energieactieplan wordt gevraagd om een cluster te vormen met Knesselare, Waarschoot en Lovendegem en samen te werken volgens optie 1 zijnde een gezamenlijk planproces en acties, maar individuele lokale plannen en doelstellingen. De gemeente staat zelf in voor 50 % van de financiering voor de opmaak van het plan, 50 % wordt betaald door de provincie.

  We kregen van Knesselare dat ze het convenant gaan ondertekenen, maar door de fusieplannen willen ze niet in onze cluster omdat Aalter hier niet in zit. Dit stelt geen probleem en zal er ook niet voor zorgen dat het ons meer zal kosten.

  De ondertekening van het burgemeestersconvenant is voorzien als actie 469 van het gemeentelijk meerjarenplan 2014-2019.
  Er wordt tevens gevraagd om een bestuurlijke (Dirk DP) en een ambtelijke vertegenwoordiger aan te stellen voor de stuurgroep van dit samenwerkingsproject. Als ambtelijk vertegenwoordiger wordt de milieuambtenaar voorgesteld.

  Het college wil niet alleen een plan opstellen, maar ook de komende jaren echt acties uitvoeren:

  • Zwembad energievriendelijker uitbaten.
  • Sporthallen energievriendelijker verlichten.
  • Gemeentehuis energievriendelijker verlicht
  • 2 straten nu al dimbaar LED, maar ook alle nieuwe straten dimbaar en LED, ook Oude Staatsbaan.
  • Honderden bomen aangeplant deze legislatuur.
  • Eigen infrastructuur afbouwen en via verkoop verbouwingen die zorgen voor een beter EPC.

 • Vragen van oppositie over fusieverhaal: onze visie

  CD&V Zomergem heeft een duidelijke visie: goede dienstverlening aan een betaalbare prijs

  CD&V Zomergem heeft in 2015 verschillende keren gediscussieerd over de bestuurskracht van onze gemeente. Bestuurskracht is een betere discussie dan een discussie over fusies.

  Enerzijds willen we gemeenten die een goede dienstverlening verzorgen aan de inwoners en hun bevoegdheden op een deskundige en efficiënte manier beoefenen. Anderzijds is het ook belangrijk dat er vanuit democratisch oogpunt politici van meerderheid en oppositie zijn die er over waken dat er goed wordt in gespeeld op de wensen van de inwoners en dat de bevoegdheden op een goede manier worden uitgeoefend.

  Om dit te kunnen doen, moet elke gemeente over voldoende bestuurskracht beschikken.

  Fusie is geen doel op zich, maar wel hebben we de kracht om goed te besturen

  Bestuurskracht heeft te maken met de competenties van het politieke en het ambtelijke niveau, met de beschikbare financiële middelen, met het volwaardige pakket aan bevoegdheden en hoe besturen er kunnen en willen mee omgaan, met de ruimte voor maatwerk aangepast aan de lokale situatie, enz. Bestuurskracht versterken doe je door op al die elementen in te zetten, niet door alleen maar te focussen op de schaal.

   

   

   

  Groot, groter, grootst heeft in het verleden al geleid tot ongecontroleerde organen waar we geen vat op hebben

   

  Het zijn vooral de grotere gemeenten en steden die het financieel niet meer aankunnen. En

  tussen de steden zijn er nochtans ook bij die de voorbije jaren langs de kassa van het stedenfonds gepasseerd zijn.

  Wij hebben het al eens meegemaakt in de economie, waar groter, grootst uiteindelijk

  uitmondde in één van de grootste financiële crisissen. Het moest allemaal big, bigger, bigst

  en het zou allemaal efficiënter , kostenbesparender worden. Maar de Regeringen (lees de

  belastingbetaler) hebben de banken overal ter wereld moeten redden en banken zijn nu

  opnieuw verplicht af te slanken.

   

  Grote steden hebben per inwoner maar liefst drie keer zoveel inkomsten en

  uitgaven, als kleine en middelgrote gemeenten.

  Het fusieproces brengt sowieso kosten met zich mee : kosten van bijvoorbeeld de

  reorganisatie van het ambtelijk apparaat, de bouw of uitbreiding van gemeentehuizen…

   

  De schaalvergroting zal opnieuw leiden tot een grotere afstand tussen burger en bestuur.

  Het gaat niet alleen om de fysieke afstand tot de dienstverlening maar ook om de

  verminderde aanspreekbaarheid en het bureaucratischer worden van de ambtelijke

  organisatie. In zijn directe omgeving zal de burger het voorzieningsniveau zien afnemen.

   

  Schaalvergroting leidt niet altijd noodzakelijk tot lagere kosten. Uit onderzoek blijkt dat bij

  grotere gemeenten het aantal ambtenaren per 1.000 inwoners hoger ligt. Een combinatie

  van meer managementlagen en een hogere inschaling leidt tot een hogere personeelskost.

  En het is nu net deze kost dat vele gemeenten vandaag proberen te verminderen.

   

  Zomergem heeft al stappen vooruit gezet

  CD&V Zomergem wil zelf fors investeren in de aanpak op de juiste schaal, die trouwens sterk kan verschillen per beleidsdossier. Daarnaast willen we  intern nog meer werk maken van een efficiënte organisatie. De Vlaamse overheid moet de aanpak van onderuit steunen en niet dwarsbomen.

  Zomergem heeft alleen, los van de fusie, stappen voorwaarts gezet: afbouw schulden, veel investeringen en betere dienstverlening.

  Toch mogen we ook niet alleen achterblijven

  Als er een gedwongen fusie komt, moeten we er voor zorgen dat we goede partners hebben die ook willen schrijven aan een warm verhaal van betrokkenheid van onze inwoners, goede dienstverlening in een bruisend dorp waar je goed kunt wonen en werken.

  CD&V Zomergem maakte een oefening per gemeente. Wij gebruiken volgende indicatoren

  Voor CD&V Zomergem zijn volgende criteria belangrijk om fusies af te wegen:

  • Identiteit bevolking: een gemeente moet nog gemeenschap kunnen vormen en er moet verbondenheid zijn.
  • Socio-economische omgeving: in een gemeente moet er ruimte zijn om te ondernemen en te werken, maar ook ruimte om te sporten, zich te verenigingen en zich te ontspannen.
  • Ruimte: de ruimtelijke indeling moet logisch zijn: niet afgesneden door snelwegen of grote waterwegen.
  • Oppervlakte: het mag niet te verspreid zijn.
  • Dienstverlening: een gemeente moet een kwalitatieve dienstverlening leveren, vertrekkend vanuit haar bevoegdheden, maar ook vanuit de vragen van de inwoners.
  • Inwonersaantal: niet te weinig (zie financiële draagkracht), maar ook niet te veel, zodat er nog een verbondenheid is.
  • Draagkracht inwoners, ook

   

  Welke concrete stappen al gezet?

  Maart 2015: bepalen visie beleidsploeg.

  2016: Eeklo riep Waarschoot, Maldegem, Knesselare, Maldegem, Sint-Laureins en Kaprijke samen om hier over te praten.

  2016: Pieter De Crem vraagt aan Zomergem of er geen interesse is in een fusie. Hij vindt Zomergem een zeer mooi dorp. Hij haalt als argumenten aan: bruisend dorp, aandacht voor deelgemeenten, een jong en dynamisch bestuur dat vooruit wil kijken, Zomergem is terug financieel gezond.

  Door deze twee vrijages beslist CD&V Zomergem om de commissie ABO samen te roepen.

  De commissie beslist op 11 januari 2017 unaniem om nu geen vrijwillige fusie aan te gaan, maar de gesprekken met de andere gemeenten verder warm te houden. Er werd afgesproken om in 2018 hier nog eens rond samen te komen.

  Ook aan de secretaris vragen we om dit op het MAT te agenderen. De secretaris heeft dit op het diensthoofdenoverleg geplaatst nadat we ons rapport interne controle hadden opgesteld. Bij interne controle keken we of Zomergem zijn taken naar behoren uitvoert. De diensthoofden vinden dat Zomergem dit nog altijd heel goed doet en dat we dit nog altijd alleen aan kunnen. 

  Toekomst

  We krijgen een uitnodiging binnenkort van Eeklo om rond de tafel te zitten.

  Ook met de andere gemeenten zal er wel blijvend informeel overleg zijn.

  We zullen dit ook bij onze inwoners bevragen. 

 • Werken in Beke

  In Beke is men volop bezig met de ontmoetingsplek achter de kerk. Dit is voor mij een schoolvoorbeeld van wat ik bedoel met ‘samen bouwen we aan het warmste dorp’. De leerlingen van de school en de inwoners maakten zelf een plan. En ook bij de realisatie zijn ze betrokken: de school maakte een wilgenhut, de senioren hielpen mee met de aanleg van de petanquebaan.

  Tijdens de inspraakmomenten kwam ook het kerkplein ter sprake.

  We hadden al ongeveer 1 km nieuwe, buggy- en rolstoelvriendelijke voetpaden voorzien in de Oude Staatsbaan. Ook het aanpassen van de verlichting in die straat tot een energiezuinige LED-straatverlichting stond op het programma.

  Daarnaast vroegen de mensen om ook –

  • het kerkplein aan te pakken
  • parkeerplaatsen naast de kerk te voorzien voor mensen met een beperking
  • de toegang van de school te verleggen naar de Priemwegel en zo een schoolstraat te creëren.
  • De Priemwegel door te trekken vanuit de Bekestraat naar de Oude Staatsbaan zodat er een veilige verbinding is voor de zwakke weggebruiker.
  • Aanpak van de rioleringsproblematiek in de Priemwegel.

  De totale kostprijs van het project wordt geraamd op 411.622,55 euro incl. BTW. Het gemeentelijk aandeel wordt geraamd op 333.493,55 euro, inclusief BTW. De rioleringswerken worden uitgevoerd via het gemeentelijk Aquariobudget bij TMVW en zijn geraamd op 78.129 euro.

  Wat goed nieuws is, dat de gemeente Waarschoot een investeringstoelage van 40.000 euro heeft toegezegd, ook al gebeuren de werken op Zomergems grondgebied: zij willen de helft dragen van de kosten voor het kerkplein.

 • Nationale pers looft onze inspraakmomenten #goudklompje #warmstedorp #Zomergem

  In de Standaard van vandaag schrijft een journalist over een nieuwe manier van politiek doen. Hij verwijst naar Zomergem en een inspraakmoment. Leuk om te lezen dat 'samen bouwen aan het warmste dorp', één van mijn paradepaardjes, gewaardeerd wordt. Een schouderklopje doet deugd: ik laat jullie meegenieten-)

  Sorry, Björn!

  De Standaard*,

  Di. 02 Mei 2017, Pagina 40

  'De media zijn een immense echokamer. Een hele hoop interessante maar afwijkende zaken komen daardoor amper aan bod', zei Bruno Tobback vorige week in Knack.

  Het is maar hoe je het bekijkt. De collega's van het Internationaal Consortium van Onderzoeksjournalisten (ICIJ) spitten met de Panama Papers zo veel 'afwijkende zaken' naar boven dat ze terecht werden onderscheiden met de Pulitzerprijs. Journalistiek is inderdaad te vaak een echoput voor de ondraaglijke lichtheid van politiek en showbizz. Tel maar eens de pagina's over het gekreun in Temptation island of de kreten en het gefluister in de Wetstraat. Maar het geklaag ten spijt is journalistiek anno 2017 een betere waakhond dan ten tijde van Watergate. En toch heeft Tobback een punt. Er zijn echo's die je nooit hoort. Laat mij dat even concreet maken.

  Dat het rot in het bestuur zit, de democratie moe is en verkiezingen een nulsomspel zijn? Dat lees, zie en hoor je overal. Het moet ook out in the open, net zoals Panama, Dieselgate en Monsanto. Maar verder weg van het schuim op de golven, dieper in zee, ontwaart een aandachtige waarnemer ook positief nieuws.

  Terwijl in het Waals Parlement in het ene zaaltje een onderzoekscommissie naar de onderste steen in de affaire-Publifin delft, buigt zich in een andere zaal sinds vorige week een grootschalig burgerpanel samen met politici over de uitdagingen van de vergrijzing. Een participatief project dat drie weken zal duren. Toppie voor de democratie, als u het mij vraagt.

  In Zomergem krijgen inwoners inspraak over de bestemming van leegstaande kerken en in Wippelgem (het bestaat) doen ze dezelfde oefening met een door de gemeente aangekocht kasteeldomein.

  Het zijn echo's van een vitale democratie. De kans dat u ervan gehoord hebt, is miniem. Het bericht over het Waals Parlement zat in mijn mailbox, de twee andere berichten zult u alleen gelezen hebben als u in de regio Eeklo woont en daar Het Laatste Nieuws of Het Nieuwsblad wel eens openslaat.

  En toch zijn het evoluties die even bepalend zijn voor de politiek en de samenleving van morgen als de schandalen vandaag. Onderzoeksjournalistiek (ik vind het een pleonasme) is broodnodig, maar het zou ook in die richting mogen. De onderste steen zit vaak onder de modder, maar soms blijkt het ook een goudklompje.

  Ja, media zijn een echokamer. Dat moéten ze ook zijn, maar laten we dan wel de echo's van de samenleving naar behoren registreren. Of waarom Björn Soenens misschien wel ten onrechte is uitgelachen. Constructieve journalistiek is een noodzakelijk goed.

  In Vlam! reageert een redacteur op een nieuwsfeit dat hem niet onverschillig laat

 • Winkel met je fiets of te voet in je eigen dorp

  Winkel te voet of met de fiets in je dorp en ontvang een lot. Als je je lot registreert, kan je een mooie prijs winnen. 

  De lijst met de deelnemers vind je via deze link: https://www.zodichtblij.be/zomergem#

   

  Zo Dichtblij Zomergem-01.png