• Minister Schauvliege weigert vergunning kippenbedrijf

  Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, weigert de vergunning voor een kippenbedrijf en verwerpt zo het besluit van de provincie Oost-Vlaanderen van  28 juli 2016. Daarin werd een vergunning verleend voor het exploiteren van een nieuwe pluimveehouderij met 56.000 slachtkuikens en bijbehorende infrastructuren, gelegen te Stuiver, 9930 Zomergem.

   

  Tijdens het openbaar onderzoek waren 147 bezwaarschriften ingediend, die hoofdzakelijk betrekking hadden op geluid- en geurhinder, mobiliteit, stikstofproblematiek, industriële karakter van het bedrijf, en ruimtelijke gevolgen.

   

  Tijdens de behandeling van het beroep heeft minister Schauvliege gunstige adviezen ontvangen van de Vlaamse Milieumaatschappij, het Agentschap voor Natuur en Bos, het departement Leefmilieu, Natuur en Energie, het departement Ruimte Vlaanderen, en de gewestelijke milieuvergunningscommissie. De effecten op mens en milieu zouden dus, mits naleving van een aantal voorwaarden, tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt.

   

  Een milieuvergunningsaanvraag moet evenwel ook getoetst worden aan de goede ruimtelijke ordening.

   

  Het bouwplan van de nieuwe pluimveehouderij voorziet in een loods van 60 meter lang en 12,5 meter hoog voor het stallen van voertuigen en opslagfuncties. Op 18 meter achter deze loods zouden twee stallen van 19 meter breed en 75 meter diep komen, dwars op de loods en op 5 meter van elkaar. Het geheel van de constructies, met ertussen een betonverharding, zou reiken tot een diepte van 182 meter vanaf de Stuiver. Dit leidt onvermijdelijk tot een aantasting van het open akkerlandschap, die niet door het plaatsen van groenschermen van 6 meter kan worden verholpen. In zijn rechtspraak oordeelt de Raad van State dat de aanleg van een groenscherm geen deugdelijke verantwoording vormt voor het verlenen van een vergunning voor een inrichting die manifest de open ruimte aantast en dat een groenscherm niets verandert aan het feit dat die bouwwerken de openheid en het ongeschonden karakter van een gebied tenietdoen en vanuit ruimtelijk opzicht niet aanvaardbaar zijn (arrest nr. 216.729 van 8 december 2011).

   

   

  In een eerdere fase van de procedure had de provinciale milieuvergunningscommissie in april 2016 reeds geoordeeld dat door de bouw van de nieuwe loods de ruimtelijke draagkracht van het gebied en van de omgeving te zwaar werd overschreden.

   

  Joke Schauvliege verleent daarom geen milieuvergunning voor het exploiteren van een nieuwe pluimveehouderij, gelegen te Stuiver, in Zomergem.

 • Niet elke Vlaming is evenveel waard voor de Vlaamse Regering

  Uit cijfers van de VVSG blijkt nogmaals dat niet iedere Vlaming evenveel waard is voor de Vlaamse Regering. 

  De Vlaamse Regering geeft geld aan steden en gemeenten via het gemeentefonds. Maar er is een groot verschil hoeveel ze geven per stad of gemeente.

  Zo krijgt Antwerpen per inwoner 1 233,54 euro.

  Gent krijgt 1 256,96 euro.

  Zomergem ontvangt 227,86 euro. Dat is 18% van wat Antwerpen krijgt: of Antwerpen krijgt vijf keer meer per inwoner vanuit de Vlaamse Regering via het gemeentefonds dan Zomergem. 

  Een stad heeft zijn problematieken en moet meer ondersteund worden, maar het verschil wordt toch wel heel groot. Een kleine gemeente moet voor een groot deel dezelfde taken doen als een stad. Een plattelandsgemeente heeft per inwoner dan nog eens een groter wegen- en rioleringsnet te onderhouden. 

  Sommigen die dromen van een fusie zeggen dat grotere steden efficiënter zijn. Ik betwijfel dit. Wij doen het met vijf keer minder middelen dan Antwerpen. In het rapport van het Nieuwsblad stonden we één plaatsje achter hen op het vlak van kwalitatieve dienstverlening.

 • MUG-heli

  Raadslid An Fremout voegde een punt toe op de agenda van de gemeenteraad: ‘De MUG-helikopter met basis in Brugge kan binnen de 15 minuten landen in heel West-Vlaanderen, een heel stuk van Oost-Vlaanderen en Zeeland (Nederland). Zomergem en bij uitbreiding het Meetjesland ligt binnen deze actieradius.

  De financiering gebeurt door een belangrijke bijdrage van de Provincie West-Vlaanderen. De meeste gemeentebesturen uit West-Vlaanderen en een 10-tal Oost-Vlaamse gemeenten leveren een jaarlijkse toelage in verhouding tot hun aantal inwoners. De toelage per inwoner bedraagt gemiddeld 15 eurocent met uitersten tussen 2 en 25 eurocent per inwoner. Verder wordt er beroep gedaan op zowel grote als kleine sponsors om het jaarlijkse budget sluitend te krijgen.

  Vanuit het oogpunt van een billijke bijdrage vanuit het Meetjesland stellen we voor dat Zomergem een bijdrage zou leveren vergelijkbaar met de gemiddelde bijdrage die andere gemeenten doen. Dit zou voor de gemeente op ongeveer een 1200 euro komen, wat niet opweegt tegenover de levensreddende voordelen. Verder stellen we voor om dit punt ook mee te nemen naar het burgemeestersoverleg in het Meetjesland.’

  Ondertussen heb ik dit deze week al informeel besproken binnen de brandweerzone Meetjesland. Alleen Aalter, Maldegem en Waarschoot betalen dit blijkbaar nog.  We meenden dat het aangeraden was om dit verder uit te werken binnen de zone.  Het zal dus niet meer per gemeente zijn dat men een bijdrage zal leveren, maar solidair via de hulpverleningszone als de zoneraad dit ook zo goedkeurt. We hebben trouwens dit jaar in de zone hierop al sterk ingezet door veel te investeren in ambulances.

 • Fietsen, tips en trics #Zomergem

  De Zomergemse Bibliotheekvereniging organiseert op donderdag 26 januari om 20 uur een voordracht in de bibliotheek, Den Boer 15 in Zomergem. Oud-schepen Marc De Jaeger vertelt over 'Reizen met de fiets: hoe begin je er aan?'. Kaarten: 5 euro. (JSA)

  Bron: Het Laatste Nieuws

 • Veldhoek vandaag geopend

  6802864.jpg

  Vandaag openden we de Veldhoek in Oostwinkel.

  In september 2015 startten we met de werken in Oostwinkeldorp. Die fase werd geopend op 20 mei 2016. Daarna begon men met de Veldhoek tot november 2017. Zo investeren we zwaar in deze deelgemeente:  

  ongeveer 1,3 miljoen euro  waarvan we 700.000 euro subsidies hebben kunnen binnenhalen.

  • Er werd gescheiden riolering aangelegd.
  • De Veldhoek kreeg een heel grondige facelift
  • De verkeersveiligheid aan de school werd verbeterd.
  • De grachten werden opengemaakt om meer buffering te hebben bij grote regenval.
  • De overwelving over de Wagemakersstroom werd vernieuwd en vergroot zodat er een betere doorstroming is richting het kanaal.
  • Enz…

   

  Dit project is zeker niet alleen de verdienste van het gemeentebestuur. Dit resultaat is er gekomen door inspanningen van heel veel mensen. Samen bouwden we aan het warmste dorp.

 • dank u wel, #Zomergem, deelgemeenten inbegrepen

  Januari is een drukke, maar mooie maand. Gemiddeld zijn er zo'n zes nieuwjaarsbijeenkomsten per weekend in onze gemeente waar ik zoveel mogelijk op aanwezig ben.

  Ik ben nu vier jaar burgemeester van onze mooie gemeente. Het is hard werken, maar het werk is ook gevarieerd. Vanmorgen zat ik de vergadering voor over de openbare werken in Beke, straks bespreken we met Belfius ons rapport hoe we Zomergem terug financieel gezond maakten. Je trekt immers als burgemeester heel veel dossiers en ik spring bij waar ik kan.  

  Politiek is een harde stiel. Maar ik ben dankbaar voor de vele schouderklopjes die ik mocht ontvangen van onze inwoners. Het is leuk om als beste burgemeester van het Meetjesland door de krant te worden uitgeroepen en een tien te krijgen op  je rapport in de krant, maar inwoners die je aanmoedigen op een receptie, geven je ook kracht.

  Zo bouwden we de afgelopen vier jaar aan het warmste dorp met heel veel vrijwilligers. Hen ben ik tijdens deze nieuwjaarsmaand in het bijzonder dankbaar. Nog twee jaar hebt u mij met 1860 stemmen een stevig mandaat gegeven om Zomergem verder uit te bouwen tot het warmste dorp. Daar klink ik graag op!