• Verkoop oud gemeentehuis Oostwinkel

  Het gemeentebestuur gaat over tot de openbare verkoop van het Oud Gemeentehuis van Oostwinkel.

  De totale oppervlakte bedraagt 989 m².

   

  Het gemeentehuis beschikt over een kelder. De indeling van het gelijkvloers bestaat uit de inkom, de ruimten destijds uitgebaat als bibliotheek, toilet, stookruimte en traphal. In de grote tuin bevinden zich ruime achtergebouwen. Leefruimte, badkamer, keuken en toilet vind je op de eerste verdieping. De tweede verdieping (onder dak) bevat een berging en 3 slaapkamers.

  De woning is voorzien van water en elektriciteit, CV op aardgas. Alle wettelijke attesten zijn aanwezig in het dossier.

   

  Enige zitdag:

  Woensdag 3 december 2014 om 15.00 u. in café De Kastelein, Kasteeldreef 11, 9931 Zomergem (Oostwinkel)

   

  Bezoekdagen:

  Zaterdagen 15, 22 en 29 november: van 10.00 u. tot 12.00 u. en

  Woensdagen 19 en 26 november: van 14.00 u. tot 16.00 u.

   

  Meer informatie bij Notaris Bernard Van der Auwermeulen, Kerkstraat 31/1, 9930 Zomergem, 09 372 71 80 of notaris@vanderauwermeulen.be

   

  20131115_104151.jpg

 • Leren bij de buren

  Vandaag bezochten we met het schepencollege van Zomergem de stad Deinze. Nadat het schepencollege van Deinze de methodiek 'Deinze 2020' uit de doeken had gedaan, sprongen we op een 'blue bike'. Met de fiets reden we van het ene project naar het andere.

  Vanavond heb ik zelf de CD&V-afdeling van De Pinte een hart onder de riem gestoken met ons verhaal hoe we van oppositie naar meerderheid zijn beland.

  Een lerend netwerk...

  bezoek Deinze.jpg

 • Eerste wereldoorlog in #Zomergem

  De bibliotheekvereniging nodigt uit naar een lezing over:

  Het dagelijkse leven tijdens WO I in Zomergem
  Op donderdag 20 november 2014 om 20u
  in de  Bibliotheek  van Zomergem
  Door  Sophie Huysman

  Toegang 5 euro

   

  Ook al bleef Vlaanderen grotendeels gespaard van oorlogsgeweld, de gevolgen van de Eerste Wereldoorlog lieten zich al snel voelen in het dagelijkse leven. De bezetter bestuurde met ijzeren hand.                                                             De werkloosheid nam snel toe en de honger steeg recht evenredig. Voor de bevolking startte een dagelijkse strijd om eten. Oorlogsdagboeken geven een unieke kijk op de arbeidsomstandigheden en op de voedselbedelingen. Heel wat mensen engageerden zich in hulpcomités, sommigen waagden hun leven in het verzet. Dit is het verhaal van gewone mensen in ongewone omstandigheden.

  In de bib kan je ook een reizende tentoonstelling bezoeken  van “Den doodendraad” , dit is een tentoonstelling van Comeet, Erfgoedcel in samenwerking met de provincie Oost-Vlaanderen,                 van 17 november tot 15 december.

  De Doodendraad is  de elektrische draadversperring aan de Oost- en Zeeuws-Vlaamse grens tijdens de Eerste Wereldoorlog .   De tentoonstelling geeft in een tiental panelen het hoe en het waarom weer van de elektrische draadversperring.  Eén paneel geeft aan de hand van goed gekozen foto's de lokale toestanden weer in onze provincie. Het laatste paneel toont aan dat die grensversperring geen uniek geval is.

  Op 6 december is er ook een optreden van de harmonie in het teken van WO I en in de Sint-Martinusschool is er in november een toneelstuk van KVLV over dit thema.

 • Na jarenlang in het slop, stap vooruit in Cinemastraatje #zomergem

  De gemeente Zomergem is van plan het Cinemastraatje, een zijstraatje van de Alfons Sifferstraat te kopen", zegt Nicholas Spinel schepen van openbare werken.

   
  Het aanschaffen van het cinemastraatje is nodig om eindelijk een riolering en verharding aan te leggen en de situatie daar leefbaar te maken volgens de noden anno 2014. Momenteel is er een slechte afvoer van het vuil water en al helemaal geen afvoer van het hemelwater waardoor de bewoners op bepaalde momenten in 19e eeuwse toestanden moeten leven. Je waant je met momenten in de film Daens.
   
  Het verwerven van het cinemastraatje sleept al heel lang aan. Wegens slechte afspraken uit het verleden zit het dossier al jaren vast. Het grootste slachtoffer hiervan zijn de bewoners aangezien zij al jaren in erbarmelijke omstandigheden moeten leven. 
   
  "Bij de start van deze legislatuur hebben we meteen onze schouders gezet onder dit dossier", zegt Nicholas Spinel nog. We hebben met een goede verstandhouding en op basis van wederzijds respect kunnen overleggen met de eigenaars en zijn hen daar dankbaar voor. Door bruggen te bouwen hebben we een doorbraak kunnen forceren waarin iedereen zich kan vinden.
   
   
   
  "We willen komaf maken met de slechte omstandigheden waarin de bewoners moeten leven" zegt Nicholas Spinel tenslotte. De aankoop van het straatje is een eerste stap voor de aanleg van een riolering en verharding.
 • Stap voor stap de komende jaren naar een nog betere dienstverlening

  Het schepencollege wil de komende vijf jaar werk maken van een betere dienstverlening voor onze inwoners. Het personeel levert al jaren knap werk, maar we willen kijken waar we sommige zaken nog beter kunnen aanpakken.

  Eén van de middelen is interne controle. Noor, onze medewerkster op de personeelsdienst, trekt dit dossier.

  We willen zes zaken onderzoeken via interne controle:

  1. het bereiken van de doelstellingen;

  2. het naleven van wetgeving en procedures;

  3. de beschikbaarheid van betrouwbare financiële en beheersinformatie;

  4. het efficiënt en economisch gebruik van middelen;

  5. de bescherming van activa;

  6. het voorkomen van fraude.

  Om die interne controle uit te bouwen, gebruiken we de leidraad organisatiebeheersing vanuit Audit Vlaanderen.

  Met de leidraad kunnen we aan de slag om er een zelfevaluatie mee uit te voeren. 

  Audit Vlaanderen gebruikt deze leidraad om onze organisatie door te lichten en te kijken of we hier echt werk van maken.

  Concreet hebben we ondertussen die zelfevaluatie samen met enkele buurgemeenten dit voorjaar uitgevoerd. Met het managementteam zijn we nu onder leiding van de trajectverantwoordelijke uit de verbeterpunten de prioritaire verbeteracties en eventuele quick wins aan het bepalen.

  Concrete voorbeelden:

  1. Hoe betrekken we de verschillende betrokkenen bij een beslissing?

  2. Controleren we of alle collegebesluiten en gemeenteraadsbesluiten effectief uitgevoerd worden en of iedereen een antwoord krijgt binnen een redelijke termijn.

  3. Hoe worden alle personeelsleden geïnformeerd over de beslissingen die werden genomen?

  4. Hoe volgen we meldingen op van melding tot uitvoering.

 • #Zomergem gaat intergemeentelijk voor stedebouw

  Sinds september vorig jaar beschikken we niet meer over een gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar (SA).  Tweemaal werd de vacature open verklaard maar telkens sloot de selectieprocedure af zonder resultaat.  Ondertussen kunnen we gelukkig beroep doen op Veneco².  Dit is uiteraard een tijdelijke oplossing want iedere gemeente is verplicht om over een SA te beschikken.

  Deze problematiek leeft ook bij de andere gemeenten van de Lowazone. Lovendegem heeft evenmin een SA, in Nevele gaat de SA met pensioen op 1 juni volgend jaar, enkel Waarschoot heeft momenteel nog een SA. Hieruit is een overleg gegroeid om te bekijken op welke wijze hiervoor intergemeentelijk kan worden samengewerkt. Een intergemeentelijke SA heeft het bijkomend voordeel dat dit meer stabiliteit brengt in de gemeentelijke dienstverlening en de continuïteit verzekerd blijft (vb. bij ziekte of verlof), een aantrekkelijkere functie wordt gecreëerd en meer specialisatie onderling mogelijk is…

  De Vlaamse overheid keurde ondertussen een subsidiereglement goed. Ik ben wel fier dat we hier aan de kar getrokken hebben zodat ook kleinere gemeenten subsidies konden krijgen.

  Bovendien wordt een intergemeentelijke samenwerking door de overheid bijkomend gestimuleerd door aan de gemeenten die voor de SA intergemeentelijk samenwerken de loonkost gedurende 4 jaar voor 60 % terug te betalen.  Voorwaarde is dat de gemeente (- 25.000 inwoners) op 1 juli 2014 geen SA heeft. Er wordt 40 % terugbetaald indien men dit niet intergemeentelijk doet.

  Eerste piste was een interlokale vereniging met de vier gemeenten op te richten, maar toen bleek dat we ook op Veneco² een beroep kunnen doen was het logisch geen nieuwe structuur op te richten en een samenwerkingsverband met hen te sluiten.  Jammer dat vorige week Waarschoot meldde dat zij niet meestappen in dit project.

  Voorzitter, ik vraag dan ook om deze overeenkomst goed te keuren. Zij zorgt voor een grote subsidie, waardoor we een mooie besparing realiseren. Zij zorgt voor meer kennis en een groter draagvlak binnen de gemeenten. Eén achillespees: het vinden van een stedebouwkundig ambtenaar is vissen in een heel kleine pool. Hopelijk vinden we genoeg goede kandidaten.

 • Brandweer #Zomergem gaat op in zone Meetjesland

  Op 1 januari 2015 start de Hulpverleningszone Meetjesland.

  Na de ramp van Gellingen, stelde de federale regering dat de brandweerkorpsen groter moesten worden. Doel is dat er binnen elke zone voldoende manschappen, materiaal en kennis aanwezig is. Ons brandweerkorps is een sterk korps: we hebben gemotiveerde manschappen, een nieuwe kazerne en een goede uitrusting. De afgelopen maanden investeerden we via subsidies in nieuwe uniformen en een warmtebeeldcamera. Onze kazerne blijft een brandweerpost binnen de zone Meetjesland. Ik hoop dat deze zone ons korps nog sterker maakt en hoop dat iedereen gemotiveerd is om in een groter geheel te werken. Dit is een niet te onderschatten job voor de korpscommandant van de hulpverleningszone. Voor mij is dit een prioriteit: onze vrijwilligers blijven motiveren en de werking van onze post versterken.

  Bedoeling is dat de hulpverleningszone aandacht heeft voor preventie, opleiding en training, een goede voorbereiding voor rampen en interventies, een goede inzet bij interventies…

  De gemeenteraad moet een aantal beslissingen nemen. 

  Een eerste beslissing is het vastleggen van een verdeelsleutel voor de jaarlijkse gemeentelijke dotatie. De Prezoneraad heeft een voorstel uitgewerkt op basis van het aantal inwoners en het totaal kadastraal inkomen per gemeente, met een gelijke weging voor beide factoren.  Op die manier is de procentuele bijdrage voor Zomergem vastgelegd op 6,37 %. 

  Een tweede beslissing gaat over de waarderingsregels.

  Alle roerende goederen of materiaal van de brandweer Zomergem, evenals de brandweerkazerne zullen worden overgedragen aan de Hulpverleningszone. De roerende goederen worden van rechtswege overgedragen bij de inwerkingtreding van de zone, dus op 1 januari 2015.  Hiervoor werd een inventaris opgemaakt waarna de goederen werden gewaardeerd. Voor de brandweerkazernes wordt voorgesteld om de overdracht minimaal een jaar uit te stellen en de kazernes ter beschikking te stellen via een huurovereenkomst tegen een huur van de geschatte waarde van het gebouw gedeeld door 30 jaar of voor de Zomergemse kazerne 33.424,57 euro. 

   

  Elke zone moet een meerjarenbeleidsplan opmaken voor de duur van zes jaar. Dit moet ter kennisname worden voorgelegd aan de gemeenteraden van de zone.  Hierin is een netto gemeentelijke dotatie voor 2015 voorzien van 210.675,37 euro, bestaande uit een dotatie voor de gewone dienst (176.766,55 euro) en een dotatie voor de buitengewone dienst (67.333,39 euro) en een opbrengst uit de huur (33.424,57 euro) verkregen uit de ter beschikking gestelde kazerne.

  De gevraagde bedragen zijn lager dan wat wij voorzien hadden in onze meerjarenbegroting. Over vijf jaar gaat dit over zo’n 200 000euro. We zullen misschien wel het budget moeten bijsturen: het is pas als de zone effectief zal werken, dat duidelijk zal worden of dit budget haalbaar is.

  Let op: we hebben er voor gekozen om echt te investeren in onze brandweer (met ook nieuwe ambulances in onze zone), maar toch zo zuinig mogelijk te werken. Ik wil iedereen bedanken die hier aan heeft meegewerkt.