• Agenda gemeenteraad #Zomergem

  het gemeentehuis van Zomergem op maandag 10 december 2012 om 20.00 uur.

   


  Openbare zitting

  1.    Budget 2012 - wijziging 2: goedkeuring.

   


  2.    Budget 2013: vaststelling voorlopige kredieten.

   


  3.    Kerkfabriek Sint Martinus Zomergem - budget 2012 - wijziging nr. 1: aktename.

   


  4.    Kerkfabriek Sint Maurus Beke - budget 2012 - wijziging nr. 1: aktename.

   


  5.    Kerkfabriek Sint Martinus Zomergem - budget 2013: aktename.

   


  6.    Kerkfabriek Sint Gangulfus Ronsele - budget 2013: aktename.

   


  7.    Kerkfabriek Sint Maurus Beke - budget 2013: aktename.

   


  8.    Kerkfabriek Sint-Jan Onthoofding Oostwinkel - budget 2013: goedkeuring.

   


  9.    Reglement betreffende nachtwinkels: goedkeuring.

   


  10.  Huur loods gelegen Grote Steenweg 13 voor stalling voertuigen technische dienst: goedkeuring wijziging voorwaarden.

   


  11.  Patrimonium - grondverwervingen noodzakelijk voor de realisatie van het fietspad gelegen N461 (Spinhoutstraat/Nekke/Gentweg): goedkeuring akten minnelijke onteigening en pachtbeëindigingen (deel 3).

   


  12.  N461 (Spinhoutstraat/Nekke/Gentweg) - aanleg fietspad: goedkeuring bijkomende grondverwerving voor verleggen Lijkstraatwaterloop in het kader van aanpak overstromingsproblematiek ter hoogte van kruispunt Haagstraat met de Spinhoutstraat - machtiging aan het Aankoopcomité tot verwerven van de gronden.

   


  13.  Samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Gent en de gemeente Zomergem in het kader van het veiligheidsbeleid en de aanpak van de federale regering met betrekking tot de jeugdcriminaliteit: goedkeuring verlenging.

   


  14.  Personeel: vastlegging vervangingsdagen voor feestdagen die in 2013 op een zaterdag of een zondag vallen.

 • Sing for the climate #zomergem #clip

  Op 22 & 23 september zongen 80.000 Belgen op 180 pleinen voor het klimaat. Een maand later organiseerden meer dan 700 scholen hun Sing@school. 300.000 leerlingen zongen 'Do it Now' op de speelplaats. 380.000 mensen gaven hun stem aan het klimaat. Zomergem en de scholen deden ook mee.

  Sing for the climate: the final clip

  Vandaag om 13u toonden ze de eindclip van Sing for the Climate aan premier Elio Di Rupo, federaal staatssecretaris voor milieu Melchior Wathelet, Vlaams minister voor milieu Joke Schauvlieghe, Brussels minister van leefmilieu Evelyne Huytebroeck. Zij ondertekenden de eisen van de klimaatcampagne en engageren zich daarmee om eindelijk de nodige maatregelen te nemen.

  Morgen trekken ze met deze eindclip en onze eisen naar de klimaattop in Doha.
   Ze willen aantonen dat de bevolking van een klein land groot kan zijn in zijn vraag naar klimaatrechtvaardigheid. De clip zal op 5 december te zien zijn in Doha.

   Je kunt de clip hier bekijken:


 • Gemeenten worden ook na 2013 ondersteund in hun milieubeleid

  In de commissie Leefmilieu van het Vlaams Parlement werd gisteren de studie over de effectiviteit van subsidies aan gemeenten en provincies voorgesteld. De lokale besturen ontvangen vanuit het beleidsdomein Leefmilieu en Natuur elk jaar voor 300 miljoen euro steun. Vlaams minister Joke Schauvliege houdt dit bedrag ook de komende jaren aan en wil de gemeenten stimuleren om met concrete projecten meer resultaten te boeken op het terrein.

   

  De studie naar de impact van subsidies aan gemeenten en provincies werd uitgevoerd door Tritel in opdracht van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse Gemeenschap. Het doel was te komen tot voorstellen om de effectiviteit van de milieusubsidies aan lokale overheden te verbeteren, de subsidies te vereenvoudigen en beter op elkaar af te stemmen. Dit zijn enkele opvallende conclusies:

  -Ondersteuning van lokaal milieubeleid is effectief als het resultaatgericht is;

  -Subsidiëren van ambtenaren of instellingen heeft weinig of geen effect;

  -Wettelijke verplichtingen moeten niet ondersteund worden;

  -Subsidieer gericht naar prioritaire doelstellingen van het leefmilieu- en natuurbeleid;

  -Hou rekening met grote lokale verschillen.

   

  Op basis van deze bevindingen besliste Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, Joke Schauvliege, om vanaf 2014, als de Samenwerkingsovereenkomst (gemeenten konden die vrijwillig afsluiten voor de periode 2008-2013) afloopt, de gemeenten en provincies op een andere manier verder te ondersteunen. Een deel van de huidige middelen van de Samenwerkingsovereenkomst (23,3 miljoen euro) zal aan gemeenten (9 miljoen) en provincies (1 miljoen) worden betaald op basis van ingediende projecten die resultaten moeten opleveren. De andere 13 miljoen gaat naar de lokale besturen voor de aanleg van rioleringen.

   

  Milieudoelstellingen

  Bij het uitwerken van projecten genieten de gemeenten een ruime vrijheid op voorwaarde dat de projecten kaderen in de gewestelijke én Europese milieudoelstellingen die om die reden ook bewust algemeen werden geformuleerd:

  -De lokale overheid verlaagt de broeikasgas/CO2-uitstoot op haar grondgebied;

  -De lokale overheid verbetert de lokale leefkwaliteit door de luchtverontreiniging en geluidshinder van verkeer te verminderen en door plaatselijke milieuhinder door geluid, geur, licht, stof, … te verminderen;

  -De lokale overheid herstelt en versterkt de biodiversiteit door mee invulling te geven aan de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen;

  -De lokale overheid stimuleert milieuverantwoorde consumptie en duurzaam materialengebruik en neemt hierbij een voorbeeldrol op;

  -De lokale overheid beheerst het risico op overstromingen en wateroverlast, dan wel waterschaarste en droogte;

  -De lokale overheid beperkt de bodemerosie en de erosiegevoeligheid.

   

  Vlaams minister Schauvliege: “De studie toont aan dat de meeste vooruitgang voor het leefmilieu wordt geboekt wanneer gemeenten worden ondersteund om daadwerkelijk resultaten neer te zetten op het terrein, en niet om personeel te financieren. De gemeente beslist zelf welk concreet project zij indient dat kadert in de vastgestelde milieuprioriteiten. Een gemeente kan bijvoorbeeld ervoor kiezen om CO2-neutraal te worden en kan daarvoor financieel bijgestaan worden. Een andere gemeente kan de wateroverlast aanpakken en daarvoor een project indienen. Per gemeente wordt een projectenveloppe ter beschikking gesteld zodat duidelijk is op wat de gemeente kan rekenen.”

   

  Eerder is al beslist dat gemeenten niet langer een apart milieubeleidsplan en milieujaarprogramma hoeven op te maken. Het milieubeleid hoort thuis in het algemeen beleidsplan van de gemeente. Dat vermindert de plan- en rapportagelasten voor de gemeenten inzake leefmilieu. Ook de opvolging van de projecten zal eenvoudig en resultaatgericht gebeuren. De nieuwe subsidieregeling zal nu samen met de VVSG en de VVP verder worden uitgewerkt.

 • investeren in vorming #zomergem

  Gisteren was er de start van een navormingsreeks voor de nieuwe gemeenteraadsleden. CD&V Zomergem ging er naar toe. Vandaag is er voor onze toekomstige schepen van mobiliteit een vormingsdag rond mobiliteit. Volgende week ga ik zelf naar een nascholingsdag rond inspraak van de bevolking in de nieuwe beheers- en beleidscyclus.

  En op 1 december gaat de toekomstige schepen van jeugd en ik zelf naar een studiedag rond wijzigingen in het jeugdbeleid.

  Die dag gaan er ook enkele mensen naar de dag van de afdeling van CD&V waar men ook vorming krijgt.

  U ziet CD&V Zomergem investeert in vorming. Dit moet onze mandatarissen ook nieuwe ideeën aanreiken om een vooruitstrevend beleid te voeren.

 • Vergeet gezondheidsbeleid niet #zomergem

  Woensdag stond dit artikel in het Laatste Nieuws: het toekomstige schepencollege van Zomergem nam hier het voortouw en duidde als één van de eersten een schepen aan bevoegd voor het gezondheidsbeleid.

   

  Huisarts en politicus Rufij Baeke uit Kaprijke roept de gemeentebesturen in het Meetjesland op om 'Gezondheidsbeleid' niet te vergeten bij het invullen van de nieuwe schepenposten.Rufij Baeke was zelf kandidaat voor de provincieraad voor N-VA en hoopt dat er in de gemeente heel wat verandert. "Er kan gemeentelijk heel wat georganiseerd worden dat de gezondheid van de bevolking ten goede komt", zegt Rufij Baeke. "Evergem en Zomergem hebben nu al een schepen aangeduid, die onder meer Gezondheidsbeleid op zich neemt. Ook vanuit de minderheid kunnen initiatieven genomen worden in die gemeenten, waar geen specifieke schepen aangeduid werd. Stimuleren van preventie tegen onder meer griep, wondklem, baarmoederhalskanker, borstkanker en dikdarmkanker is aan de orde. Ook de op stapel staande screening bij jongesporters kan best ondersteund worden vanuit de verschillende gemeenten." (JSA)

   © Het Laatste Nieuws

   

 • CD&V #Zomergem bespaart op eigen zitpenningen

  Dirk De Poorter voorzitter van de gemeenteraad

  Het bestuur van CD&V Zomergem stelde unaniem Dirk De Poorter voor als voorzitter van de gemeenteraad. Dirk is 46 jaar, werkt op de hoofdzetel van een verzekeringsmaatschappij en is al 12 jaar secretaris van de partij.

  Tim Maenhout nieuwe fractieleider CD&V

  Tim Maenhout  wordt de nieuwe fractieleider van CD&V binnen de gemeenteraad. Tim is 34 jaar. Hij is directeur van meerdere opvanginitiatieven en is een bekend volleybalspeler.

  Andere voordrachten

  Turnleerkracht Mieke Van de Velde en actieve senior Roger Willems zullen voorgedragen worden om namens CD&V in de politieraad te zetelen, samen met toekomstig burgemeester Tony Vermeire.

  Als Hilde De Graeve benoemd is als OCMW-voorzitter, zal Lucia De Witte, als actieve landbouwster en inwoonster van Oostwinkel, haar eind januari als gemeenteraadslid vervangen.

  CD&V bespaart belastinggeld door minder zitpenningen te betalen

  CD&V stelt ten slotte voor om vanaf nu geen dubbele presentiegelden toe te kennen aan de voorzitter van de gemeenteraad en aan de voorzitters van de gemeenteraadscommissies. Nu krijgt  de voorzitter van de gemeenteraad per vergadering een extra vergoeding van zo’n 189 euro. CD&V stelt voor om deze extra vergoeding te schrappen.

  CD&V bespaart daardoor op zes jaar tijd zo’n 15 000 euro aan belastinggelden.

  Ter verduidelijking: de voorzitter van de gemeenteraadscommissies krijgen geen extra vergoeding.

 • Overleg rond het Meetjesland

  streekintercommunale.jpgZaterdag was er overleg met de burgemeesters van het Meetjesland. Ook de nieuwe burgemeesters waren uitgenodigd. De komende maanden zijn cruciaal om te kijken hoe we de samenwerking tussen de verschillende gemeenten zien en om te kijken hoe we de slogan 'Meetjesland, maak het mee!' best vorm geven.